Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17347474 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Organizator:Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka
Adres: Dworcowa 53, 86-010 Koronowo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:500-624-867
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla pełnoletnich uczestników projektu ,,Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel zamówienia
Celem kursu praw jazdy jest przygotowanie uczestników projektu do kierowania pojazdami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie przez nich umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, kat.D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami (wewnętrznym i państwowym) dla osób dorosłych będących uczestnikami projektu ,,Spełnimy Twoje zawodowe marzenia".
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 27-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy składać do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka. ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo.
Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z wyraźnym opisem na co jest składana: Oferta na: ,,przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla uczestników projektu ,,Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część ....nie otwierać przed 27 maja 2019 r. godz.13:00 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.
Termin składania:2019-05-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski
Harmonogram realizacji zamówienia
Czas trwania szkoleń oraz skierowanie uczestników na pierwszy egzamin powinno nastąpić w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika bądź wykonawcy kursu możliwe jest przedłużenie terminu realizacji zajęć na pisemny wniosek Wykonawcy bądź uczestnika nie dłużej jednak niż do 31 października 2020 r.
Wadium:w załącznikach
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
patrz zapytanie ofertowe
Wiedza i doświadczenie
patrz zapytanie ofertowe
Potencjał techniczny
patrz zapytanie ofertowe
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
patrz zapytanie ofertowe
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
patrz zapytanie ofertowe
Dodatkowe warunki
patrz zapytanie ofertowe
Warunki zmiany umowy
patrz zapytanie ofertowe
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
5.1. Koncesja, zezwolenie, kopia licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych i handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - aktualne na dzień złożenia oferty.
5.2. Potwierdzenie wpisu do Bazy Usług Rozwojowych BUR, jeśli Wykonawca posiada.
5.3. Formularz ofertowy.
5.4. Ramowy program kursu.
5.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, posiadaniu odpowiedniej kadry i potencjału technicznego w celu prawidłowej realizacji usługi oraz
5.6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Zamówienia uzupełniające
patrz zapytanie ofertowe
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
10.1. Wykonawca w ofercie poda cenę jednostkową netto i brutto za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia określi ceny oddzielnie dla każdej Części.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie wymagane materiały jakie zostaną użyte w trakcie realizacji zamówienia, wynagrodzenie trenerów, należne podatki, składki i opłaty itp.
10.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.4. Cena musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
10.5. Cena nie ulega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Kryteria oceny ofert:
11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena jednostkowa za 1 Uczestnika Projektu waga kryterium - 80 %
Wpis do Bazy Usług Rozwojowych BUR waga kryterium - 20%
11.2. Każda Część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
11.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższym bilansem punktowym ceny i wpisu do BUR.
11.4. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:
P = C + W
Przy czym 1% = 1 pkt
P - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C - liczba punktów przyznanych w kryterium ,,cena jednostkowa za 1 Uczestnika"
W - liczba punktów przyznana w kryterium ,,Wpis do BUR"
a) Sposób obliczania C:
Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:
Cmin
C = x 80%
Cof. ocen
gdzie: Cmin - najniższa cena jednostkowa brutto za 1 Uczestnika" spośród złożonych ofert
Cof. ocen. - zaoferowana cena jednostkowa brutto za 1 Uczestnika ocenianej oferty
C - liczba punktów w kryterium ,,cena jednostkowa brutto za 1 Uczestnika" przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
b) Sposób obliczania W
Oferent posiada wpis do BUR = 20pkt
Oferent nie posiada wpisu do BUR = 0 pkt
11.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Wykluczenia
9.1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie potwierdza spełniania warunków udziału, w postępowaniu
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu.
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 Ustawy Pzp uprawnienia zamawiającego w toku badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 Ustawy Pzp związanie wykonawcy ofertą ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
9) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
9.2. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTA TORUŃ
Adres
Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
56 611-88-40
Fax
56 611-88-42
NIP
8790001014
Tytuł projektu
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia
Numer projektu
RPKP.10.04.02-04-0002/17-00
Załączniki

załącznik nr 3
załącznik nr 2
załącznik nr 1cz II
załącznik nr 1 cz I
szczegółowy opis II
szczegółowy opis I
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mirosław Podraza
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500-624-867
Kod CPV:80411000-8
Numer dokumentu:1185686
Źródło: Internet i własne
Załączniki: