Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20648055 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie kursu spawania
Organizator:PROFES Spółdzielnia Socjalna
Adres: Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork
Województwo / powiat: opolskie, pow. kluczborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:774144511, 774144511
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29867
Opis:Przeprowadzenie kursu spawania

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG na potrzeby realizacji projektu ,,Aktywna integracja - Aktywne działanie - Aktywne funkcjonowanie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymiar kursu - 145 godzin szkoleniowych.
Termin kursu - luty/marzec 2021r.
(Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia)
Wykonawca w ramach usługi zapewnia wykwalifikowaną kadrę w postaci trenerów (wykaz trenerów z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje), ubezpieczenie uczestnika/uczestniczki, materiały szkoleniowe dla uczestnika/uczestniczki szkolenia, salę szkoleniową spełniającą obowiązujące wymogi (z naciskiem na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną), pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu oceniającego pozyskane kwalifikacje, wydanie książeczki spawacza, zwrot kosztów dojazdu, inne niezbędne do przeprowadzenia kursu.
Zamawiający zastrzega, że dzień szkoleniowy powinien trwać minimum 6h dydaktycznych.
PLANOWANA WIELKOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ
Grupa szkoleniowa liczyć będzie od 1 do 10 osób w każdym kursie. Istnieje możliwość zwiększenia grupy w zależności od zapotrzebowania, jednak nie więcej niż o 50% planowanej wielkości grupy szkoleniowej. W związku z charakterystyką projektu i stosowaniem dla każdego z beneficjentów Indywidualnego Planu Działania kurs powinien odbywać się płynnie dla każdej osoby/osób zakwalifikowanych do wsparcia. Tym samym możliwa jest sytuacja, że w kursie będzie uczestniczyć tylko jedna osoba.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-09
Termin składania:2021-02-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
namysłowski
Gmina
Namysłów
Miejscowość
Namysłów
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-02-10
Koniec realizacji
2021-03-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Przeprowadzenie szkolenia
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPOP.08.02.00-16-0014/19 - Aktywna integracja - Aktywne działanie - Aktywne funkcjonowanie!
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Referencje - doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń w/w zakresach (minimum 3 potwierdzenia realizacji kursów w podobnym zakresie w ostatnich trzech latach poprzedzających datę ogłoszenia zapytania ofertowego),
2. Wykaz trenerów z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykaz trenerów z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać:
a) dane dotyczące oferenta (imię i nazwisko / pełna nazwa firmy, adres, telefon),
b) program kursu z uwzględnieniem ilości godzin zajęć (teoretycznych, praktycznych),
c) proponowaną cenę brutto,
d) proponowane terminy szkoleń,
e) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS ,1
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych,
g) referencje - doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń w/w zakresach (minimum 3 potwierdzenia realizacji kursów w podobnym zakresie w ostatnich trzech latach poprzedzających datę ogłoszenia zapytania ofertowego),
h) wykaz trenerów z załączonymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
i) oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
j) klauzulę informacyjną z art. 13 lub 14 RODO - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wszelkie kopie dokumentów stanowiące załącznik do niniejszej oferty powinny zostać opatrzone pieczęcią za zgodność z oryginałem oraz podpisane.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W ramach umowy na przeprowadzenie szkoleń Wykonawca zostanie zobowiązany m. in. do:
1) do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowane szkolenie zgodnie
z wytycznymi RPO WO 2014-2020,
2) wszelkie dokumenty, materiały szkoleniowe winny zostać oznakowane zgodnie
z wytycznymi RPO WO 2014-2020,
3) do archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem,
4) ubezpieczenia uczestnika / uczestniczki kursu,
5) przeprowadzenia egzaminu i wydania zaświadczenia po ukończonym kursie,
6) prowadzenia dokumentacji kursu w postaci dziennika zajęć, list obecności, ankiet wypełnionych przez uczestnika/uczestniczkę,
7) do bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności na kursach osób szkolących się,
8) zapewnienia pomieszczenia/sali, zgodnych z przepisami,
9) zamawiający dopuszcza zmianę osób prowadzących kurs pod warunkiem, że osoba spełni określone przez Zamawiającego wymagania. Zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy i jego akceptacji przez Zamawiającego,
10) informowania, że kurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-01
Data ostatniej zmiany
2021-02-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
o cena: 100% (100pkt: porównanie ceny ze wszystkich złożonych ofert) wg wzoru:
Cena najniższa
K = ---------------------------- x 100 X 100 %
Cena badana
K - liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Olek
tel.: 774144511
e-mail: ania@prof-es.pl
Szymon Godecki
tel.: 774144511
e-mail: biuro@prof-es.pl
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:2021-497-29867, 1/S/8.2/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: