Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19228773 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie prac badawczych
Organizator:OLIMAR sp. z o.o
Adres: Ul. Zawiła nr 65, lok. E, 30-390 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dn. 11.05.2020 r. na potrzeby realizacji projektu pod roboczym tytułem: ,,Opracowanie innowacyjnych produktów antyseptycznych wytworzonych z wysoko zanieczyszczonych odpadów". W związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego OLIMAR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usług badawczych na zasadzie podwykonawstwa w ramach umowy warunkowej polegających na przeprowadzeniu prac badawczych związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą ,,Opracowanie innowacyjnych produktów antyseptycznych wytworzonych z wysoko zanieczyszczonych odpadów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem jest zakup usług badawczych na zasadzie podwykonawstwa w ramach umowy warunkowej, związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą ,,Opracowanie innowacyjnych produktów antyseptycznych wytworzonych z wysoko zanieczyszczonych odpadów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa zgodnie z poniższym zakresem prac:
Usługa badawcza nr 1:
o Wstępne prace otrzymania wielofunkcyjnego modyfikatora o właściwościach biobójczych;
o Wstępne prace otrzymania polietylenu o właściwościach antyseptycznych;
o Dobór parametrów procesu i ilości środka biobójczego;
o Ocena właściwości mechanicznych, termicznych i biobójczych otrzymanych produktów;
o Badania struktury (SEM), powierzchni właściwej, wielkości cząstek i porów (BET), właściwości termicznych (TGA) oraz oznaczenie ilości wbudowanego czynnika biobójczego (modyfikującego).
Cel zamówienia
Przedmiotem jest zakup usług badawczych na zasadzie podwykonawstwa w ramach umowy warunkowej, związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą ,,Opracowanie innowacyjnych produktów antyseptycznych wytworzonych z wysoko zanieczyszczonych odpadów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem jest zakup usług badawczych na zasadzie podwykonawstwa w ramach umowy warunkowej, związanych z planowaną realizacją projektu pod roboczą nazwą ,,Opracowanie innowacyjnych produktów antyseptycznych wytworzonych z wysoko zanieczyszczonych odpadów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa zgodnie z poniższym zakresem prac:
Usługa badawcza nr 1:
o Wstępne prace otrzymania wielofunkcyjnego modyfikatora o właściwościach biobójczych;
o Wstępne prace otrzymania polietylenu o właściwościach antyseptycznych;
o Dobór parametrów procesu i ilości środka biobójczego;
o Ocena właściwości mechanicznych, termicznych i biobójczych otrzymanych produktów;
o Badania struktury (SEM), powierzchni właściwej, wielkości cząstek i porów (BET), właściwości termicznych (TGA) oraz oznaczenie ilości wbudowanego czynnika biobójczego (modyfikującego).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
o Oferta powinna być przesłana mailem na adres: biuro@olimar.pl do dnia 18.05.2020 r. do godziny 24:00. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Ocena ofert zostanie przeprowadzona w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10:00 w Warszawie.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
o W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
Termin składania:2020-05-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa badawcza powinna zostać zrealizowana w okresie realizacji projektu tj. od 01.10.2020-30.09.2022 - szczegółowe terminy i harmonogram zostaną ustalone z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.
6) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni - weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Wiedza i doświadczenie
1. Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.
6) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni - weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 4 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Potencjał techniczny
1. Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.
6) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni - weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.
6) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni - weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.
6) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadań zgodnie ze wskazanym zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni - weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
Warunki zmiany umowy
Wprowadzanie zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia,
b) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
d) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania.
e) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, wynikających z niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami powstałymi po zawarciu umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia.
Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz posiadać podpisane przez osoby uprawnione niżej wymienione załączniki i dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
3) Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
Zamówienia uzupełniające
a) Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
b) Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za zamówienia dodatkowe uznaje się materiały nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:
1. Kryterium ceny tj. wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za realizację usług badawczych - waga kryterium stanowi 100% (100 pkt.)
Sposób oceny ofert:
1) Kryterium 1 - Cena netto
- sposób obliczenia: Pk1 =(Cn /Cr x 100%) x 100
gdzie:
Pk1 - ilość punktów dla kryterium
Cn - najniższa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanej
Ww. kryteria będą weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną przyznane. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium ,,ceny" podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Oferta powinna zawierać wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
OLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Zawiła 65/E
30-390 Kraków
małopolskie , krakowski
NIP
6762189766
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.00-00-001/20
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Kozieł
Kod CPV:73110000-6
Numer dokumentu:31024, 1/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: