Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie prac rozwojowych
Organizator:Setivo Sp. z o.o
Adres: Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:608359859
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3058
Opis:"Przeprowadzenie prac rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnej rodziny urządzeń składających się z głównego modułu telematycznego oraz modułów rozszerzeń "

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przeprowadzenie badań w laboratorium elektrotechniki pojazdowej.
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie badań prototypów urządzeń na zgodność z Regulaminem nr 97 (EKG ONZ) oraz nr 10/UNECE(EKG ONZ). Badanie będzie miało na celu weryfikację osiągniętych
parametrów urządzeń pod kątem ich zgodności z założeniami oraz z regulacjami dotyczącymi homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej.
Badaniem powinny zostać objęte następujące elementy:
o Moduł główny Skaut 8 - Badania na zgodność z Reg. 97 EKG ONZ
o Moduł rozszerzeń CAN Flex - Badania na zgodność z Reg. 10 EKG ONZ
o Moduł rozszerzeń LoRa Flex - Badania na zgodność z Reg. 10 EKG ONZ
Okres gwarancji
24 miesiące
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-10
Termin składania:2020-09-10
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-09-12
Koniec realizacji
2020-11-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
o Moduł główny Skaut 8 - Badania na zgodność z Reg. 97 EKG ONZ - szacowany czas badań: 37,5 rbh,
o Moduł rozszerzeń CAN Flex - Badania na zgodność z Reg. 10 EKG ONZ - szacowany czas badań: 25 rbh,
o Moduł rozszerzeń LoRa Flex - Badania na zgodność z Reg. 10 EKG ONZ - szacowany czas badań: 25 rbh,
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-0606/18 - Przeprowadzenie prac rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnej rodziny urządzeń składających się z głównego modułu telematycznego oraz modułów rozszerzeń
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji
w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika
z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się jednostki naukowe oferujące tego typu usługi badawcze posiadające:
o wiedzę i doświadczenie,
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się jednostki naukowe oferujące tego typu usługi badawcze posiadające:
o odpowiednie laboratorium notyfikowane służące do Badania na zgodność z Reg. 97 EKG ONZ, Badania na zgodność z Reg. 10 EKG ONZ.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz Załącznik potwierdzający spełnienie warunków udziału w postepowaniu - załącznik 3.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-03
Data ostatniej zmiany
2020-09-03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
o Ceny łącznej realizacji zamówienia (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 100%
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największa ilość punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tomasz Frej
tel.: 608359859
e-mail: rekrutacja@setivo.pl
Kod CPV:73100000-3
Numer dokumentu:2020-2916-3058,7/9/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: