Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20747196 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie rocznego audytu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Organizator:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o
Adres: Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 653-94-44
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne ,,LECH" Sp. z o.o. Ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą ,,Przeprowadzenie rocznego audytu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach za 2020 r.'\\\\\\\\
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
1. Przedmiot zamówienia/Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rocznego audytu za 2020 r. zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, gmina Juchnowiec Kościelny, województwo podlaskie zgodnie z rozdz. 9 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 2019 poz.1895 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. 2019 poz. 798). Celem audytu jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania.
Miejsce i termin składania ofert: 5. TERMIN SKŁADANIA ofert
Ofertę należy przesiać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 24 : 00. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (zał.nr.2).
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zuok@lech.net.pl
Termin składania:2021-02-22
Miejsce i termin realizacji:weryfikatora.
2. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 marca 2021r.
Wymagania:Wymagane jest aby audyt został przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009 r,, s. 1).
Wynikiem przeprowadzonego audytu będzie przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez audytora sprawozdania z przeprowadzonego audytu, zawierającego poniższe dane:
o stronę tytułową;
o datę sporządzenia sprawozdania;
o imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby audytowanego podmiotu, a w przypadku zakładu przetwarzania również adres miejsca wykonywania działalności podlegającej audytowi;
o NIP audytowanego podmiotu;
o indywidualny numer rejestrowy audytowanego podmiotu;
o nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt oraz numer akredytacji tego podmiotu;
o imię i nazwisko audytora uczestniczącego w audycie; _>>_te.nnin przeprowadzenia audytu;
o rok kalendarzowy objęty audytem;
o cel audytu;
o zakres przedmiotowy audytu, w tym wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor;
o podjęte działania i zastosowane techniki audytu;
o ustalenie stanu faktycznego, w tym wskazanie stwierdzonych uchybień;
o podpis audytora sporządzającego sprawozdanie oraz podpis prawomocnego przedstawiciela weryfikatora.
3. Warunki gwarancji: nie dotyczy.
4. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty
1) Informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz dokumenty na ich potwierdzenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje akredytowanym weryfikatorem środowiskowym, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.). Weryfikator środowiskowy, wykonuje działalność na podstawie dokumentu akredytacyjnego w zakresie audytu, wydanego przez krajową jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru tynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć: podpisane oświadczenie o przeprowadzeniu audytu przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego zgodnie z art. 67 ust. 1. i la ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wg wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
2) Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (zał.nr.2).
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zuok@lech.net.pl w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu/fotokopii Oferty. W temacie wiadomości należy wpisać:
Oferta w postępowaniu na ,,Przeprowadzenie rocznego audytu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w ZUOK w Hryniewiczach za 2020 r."
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
3) Zawartość Oferty:
a) Oferta, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
b) oświadczenie o przeprowadzenie audytu przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego zgodnie z art. 67 ust. 1 i la ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wg wzoru - Załącznik nr 3 do zapytania.
6. Termin i warunki płatności
Termin i warunki płatności zawierają istotne postanowienia umowy (załącznik nr 1).
Uwagi:7. Sposób oceny ofert
Cena (waga 100%)
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Ofercie.
Numer dokumentu:WZL.232.2.2021.BP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: