Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-17
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków
Organizator:Gmina Kulesze Kościelne
Adres: ul. ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (86) 476-35-10 Fax: (86) 476-35-12
E-mail:
Opis:zapraszamy do złożenia ofert w trybie zapytania cenowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:
Przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Gminę Kulesze Kościelne.
Lista budynków do przeprowadzenia kontroli:
1. Budynek Stacji Uzdatniania Wody Kulesze Kościelne.
2. Budynek Stacji Uzdatniania Wody Czarnowo - Biki.
3. Budynek Ośrodka Zdrowia w Kuleszach Kościelnych.
4. Budynek Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego i Poczty w Kuleszach Kościelnych.
5. Dom Kultury Chojane - Sierocięta.
6. Budynek Socjalny - zaplecze wsi Kalinowo - Solki.
7. Świetlica Wiejska Centrum Kulturalno - Edukacyjne Wsi Kulesze Kościelne.
8. Budynek Świetlicy Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Grodzkich.
Instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, tj.:
1. Siłownia plenerowa, Ul. Główna w Kuleszach Kościelnych.
2. Plac zabaw, Ul. Główna w Kuleszach Kościelnych.
3. Plac zabaw, Ul. Wesoła w Kuleszach Kościelnych.
4. Plac zabaw Nowe Wykno.
5. Plac zabaw Stare Wykno.
6. Plac zabaw Chojane - Pawłowięta.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia:
o przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
o z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej,
o w trakcie trwania zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załącznika nr 1 tj. wykazu budynków będących w zasobie Gminy Kulesze Kościelne, w zakresie do 2 pozycji w przypadku, gdy w trakcie trwania zamówienia zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzenia przeglądu, bądź wskaże dodatkowy budynek do przeglądu,
o wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kuleszek.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Kulesze Kościelne, Ul. Główna 6,18-208 Kulesze Kościelne
do dnia 20.04.2023 r. do godz. 10:00. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin składania:2023-04-20
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do dnia 09.05.2022r.
Wymagania:IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ: Wymagane dokumenty:
a. formularz oferty,
b. projekt umowy,
c. kopia aktualnych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności,
d. oświadczenie o doświadczeniu zawodowym.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne oraz opisana:
,,Oferta na wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków i instalacji".
5. Złożone przez wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. O wyborze oferty Zleceniodawca zawiadomi oferentów.
Kontakt:VIII. DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowych informacji udziela: Weronika Płońska, rolnictwo@kuleszek.pl, tel. 86 4769 010
Numer dokumentu:RIP.271.1.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: