Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18379065 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie rozgraniczenia działki
Organizator:Urząd Gminy Rutki
Adres: ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Województwo / powiat: podlaskie, pow. zambrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:86 2763170
E-mail:
Opis:Przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 217 z działką nr 2, - położone w obrębie Modzele Górki

Rutki-Kossaki, dnia 22.11.2019r.
Przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 217 z działką nr 2, - położone w obrębie Modzele Górki, gm. Rutki, na odcinku wskazanym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami j.w.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 29 listopada b.r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie.
Termin składania:2019-11-29
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni licząc od daty podpisania umowy (przeprowadzenie postępowania i dostarczenie Zamawiającemu powstałej dokumentacji zaewidencjonowanej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie, a w przypadku sporu granicznego również dokumentacji dla Sądu).
Wymagania:Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: ,,Oferta na wykonanie rozgraniczenia na terenie Gminy Rutki - obręb geodezyjny Modzele Górki"
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
IV. Termin płatności - 14 dni po wykonaniu zadania.

V. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto - 100 %.

VI. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany zleceniobiorca ma podpisać Umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka, 86 2763170.
Źródło: Internet i własne