Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19459940 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie rozgraniczenia działki
Organizator:Gmina Nur
Adres: ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:86 2779905, Faks: 86 2779901
E-mail:
Opis:Przeprowadzenie rozgraniczenia działki Nr 254/2 z działką Nr 254/1 położonych w obrębie geod. Godlewo-Mierniki, gm. Nur i sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie rozgraniczenia działki Nr 254/2 z działką
Nr 254/1 położonych w obrębie geod. Godlewo Mierniki gm. Nur i sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji.
Miejsce i termin składania ofert: III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 3 lipca 2020 r. do godz.15.00 pocztą elektroniczną na adres gospodarkagruntami@gminanur.pl, osobiście u zamawiającego-pok. 9, pocztą na adres zamawiającego, lub faksem pod nr 862779901.
Termin składania:2020-07-03
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:V. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po realizacji zadania w terminie 7 dni od momentu wydania przez Wójta Gminy decyzji. Zapłata dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na wystawionych fakturach lub rachunkach.
VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
VII. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całości zadania.
Numer dokumentu:GGP.6830.4.2020, GGP.6830.4.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: