Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26405467 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości
Organizator:Gmina Walim
Adres: ul. Boczna 9, 58-320 Walim
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wałbrzyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 74 8494 340, Fax. 74 8494 355
E-mail:
Opis:,,Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości na granicy działek 145 i 146 w Dziećmorowicach, obręb 0007 Gmina Walim"

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 145 i 146 w Dziećmorowicach obręb 0007, Gmina Walim.
Zgodnie z wnioskiem jednego ze współwłaścicieli dz. 146, konieczność przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości wynika z faktu, że granica pomiędzy działkami nr 145 i 146 stała się sporna dla właścicieli obu nieruchomości. Granica ww. działek posiada punkty wspólne z drogą gminną oraz powiatową.
Miejsce i termin składania ofert: VI. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1.
2. Oferta może być złożona w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w formie elektronicznej (e-puap) lub na adres platowicz@walim.pl.
3. Oferty należy składać do dnia: 08.01.2024 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2024-01-08
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonywania zamówienia: do 3 miesięcy od otrzymania zlecenia.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Walim Nr 221/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania rozgraniczania nieruchomości. Do oferty należy dołączyć kopię świadectwa.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

VIII. Kryterium oceny ofert
Najniższa cena - waga 100%

IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Uwagi:X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Walim
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), Urząd Gminy Walim informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, 58-320 Walim tel. 748494340 lub z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną poprzez email: odo@walim.pl
1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, tel. 748494340, urzad@walim.pl
2. Wskazanie inspektora ochrony danych: Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Roman Sidor - kontakt: email: odo@walim.pl adres do korespondencji: Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, tel. 748494340
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Urząd może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
6. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Administrator zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Walim, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. ,,prawo do bycia zapominanym");
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych.
8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Numer dokumentu:IT.6830.1.2023
Źródło: Internet i własne