Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkoleń
Organizator:Urząd Miejski w Wadowicach
Adres: Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
E-mail:
Opis:przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. ,,Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi szkoleniowej dla kadry nauczycielskiej zaangażowanej w projekcie pn. ,,Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej z zakresu Terapii NeuroTaktylnej -poziom I - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego, dla 3 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 w Wadowicach.
Efektem szkolenia ma być: uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii wykorzystującej techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Program szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia:
1. Założenia Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutowej
2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
5. Skóra i propriocepcja
6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
8. Dotyk a odruchy niemowlęce
9. Terapia Taktylna a wyzwanie rozwojowe
10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej
11. Kroki Terapii Taktylnej
Szkolenie przewiduje nabycie następujących umiejętności:
Zastosowanie technik stymulacji, które zwiększają świadomość ciała i regulują zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych, regulują reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działają relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy oraz obniżają poziom stresu. Techniki mogą być wykorzystywane w pracy z dziećmi: z porażeniami mózgowymi, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, dysleksją, ADHD, ADD, zaburzeniami mowy, zaburzeniami integracji sensorycznej.
Czas trwania szkoleń: Kurs powinien być zrealizowany maksymalnie w 18 godzinach
Miejsce przeprowadzenia szkoleń: Placówka wskazana przez Wykonawcę zamówienia w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego.
W ramach zlecenia wykonawca przygotuje materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za informowanie uczestników warsztatów o wsparciu organizacji szkoleń z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji prac będących przedmiotem zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 15.11.2017r.
1. Pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. pl. Jana Pawła II 23, 34- 100 Wadowice, Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
2. W wersji elektronicznej na adres fundusze@wadowice.pl
Termin składania:2017-11-15
Miejsce i termin realizacji:Program szkolenia powinien zostać zrealizowany do 27 listopada 2017 roku.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania ofertowego, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Wykonawcy.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Wykonawca musi załączyć wraz z ofertą minimum 3 referencje potwierdzające wykonywanie szkoleń zakresu Terapii Neuro Taktylnej - poziom I -Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego.
Dodatkowe informacje:
1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zmiana terminu: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy -jedynie w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia lub w wyniku innych obiektywnych czynników niezależnych od Wykonawcy.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Prośbę o udzielenie wyjaśnień zapylania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:
o Pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice, Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o W wersji elektronicznej na adres fundusze@wadowice.pl
4. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego termin składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie składania wniosku, o którym mowa w pkt. powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
7. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składania ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Ogiegło, tel. 33/873 18 11 w. 205
Źródło: Internet i własne
Załączniki: