Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-23
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkoleń zawodowych
Organizator:Biuro projektu ,,Nowe Horyzonty!"
Adres: ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:501398278, rtomczyk@ikmg.pl
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu "Nowe horyzonty!"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników projektu:
a) Szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta" dla 13 osób tj. 1 grupy liczącej 13 osób, w wymiarze 120 godzin/ grupa.
b) Szkolenie "Wizaż i stylizacja paznokci" dla 24 osób tj. 2 grup liczących po 12 osób, w wymiarze 120 godzin/ grupa.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybranie najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 37 Uczestników projektu.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 31-03-2020
Miejsce i sposób składania ofert
19. Miejsce i termin składania ofert:
a) Termin składania ofert upływa 31 marca 2020 roku o godzinie 10:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Biuro projektu ,,Nowe Horyzonty!", ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg.
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
o przesyłka pocztowa/ kurierska skierowana na adres podany wyżej,
o osobiście.
d) Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem >>Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. - ,,Nowe Horyzonty!"<<.
e) Za termin złożenia oferty uważa się datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego.
f) Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą bez otwierania zwracane nadawcy.
Termin składania:2020-03-31
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg
Harmonogram realizacji zamówienia
5. Termin realizacji: IV - V 2020.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy).
Wadium:2 600,00 zł
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Spełniających wymagania określone w rozdz. II ust. 5 tj.:
o Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (Załącznik nr 2), kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do RIS.
Wiedza i doświadczenie
2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Spełniających wymagania określone w rozdz. II ust. 5 tj.:
o Posiadanie co najmniej 2 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedzin jak w przedmiocie zamówienia.
o Zapewnienie trenera/ów posiadającego/ych:
? Wykształcenie wyższe/ zawodowe lub inne certyfikaty/ zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia z zakresu jak w przedmiocie zamówienia.
? Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń, z tematyki jak w przedmiocie zamówienia.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (Załącznik nr 2), CV trenera/ów oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kwalifikacje i doświadczenie.
Potencjał techniczny
2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Spełniających wymagania określone w rozdz. II ust. 5 tj.:
o Posiadanie potencjału organizacyjno-technicznego umożliwiającego organizację szkoleń, zapewnienie materiałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, wyżywienia i certyfikacji.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie o spełnianiu wymagań (Załącznik nr 2).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
b) Znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
Dodatkowe warunki
2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
c) Posiadających wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ww. warunek ma celu zapewnienie właściwego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Uczestników, które zostaną powierzone Wykonawcy w celu realizacji zamówienia.
Opis weryfikacji spełniania warunku: Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych (Załącznik nr 4).
20. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych), na wskazany przez Zamawiającego rachunek: 02 1950 0001 2006 0225 0003 0002. W tytule przelewu należy wpisać: >>Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. - ,,Nowe Horyzonty!"<<.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia wadium na rachunek przeciwstawny bez dalszego rozpatrzenia, jeżeli tytuł przelewu nie będzie w sposób jednoznaczny - podany powyżej - identyfikował zapytania ofertowego, którego wadium dotyczy.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium.
Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający zwróci wadia Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji zamówienia.
Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli:
? Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie;
? Zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
11. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy;
b) ostatecznego wymiaru zamówienia tj. liczby godzin do zrealizowania oraz ostatecznej liczby Uczestników projektu;
c) zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
4. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr 1 Formularz oferty.
b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu wymagań.
c) Załącznik nr 3 Doświadczenie Wykonawcy.
d) Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.
e) Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. spełniania aspektów społecznych.
Dodatkowe dokumenty:
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań (m.in. zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS, zaświadczenie z KRK)
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis kryteriów oceny w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Wykluczenia
2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:d) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający informuje, że osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu są: Marta Maciejak-Tomczyk - właściciel, Robert Tomczyk - pełnomocnik.
Zamawiający informuje, że osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest Robert Tomczyk.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty (zawierający oświadczenie o braku powiązań).
Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
e) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
o Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
o Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Opis weryfikacji spełniania warunków: zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).
o Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo:
? o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 84 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
? o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
? skarbowe,
? o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
Opis weryfikacji spełniania warunku: zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).
o Wykonawców, których urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
? o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 84 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
? o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
? skarbowe,
? o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
Opis weryfikacji spełniania warunku: zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).
o Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
Opis weryfikacji spełniania warunku: zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).
o Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
o Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
HUMANEO
Adres
Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz
małopolskie , Nowy Sącz
Numer telefonu
185477070
Fax
185477070
NIP
7343157319
Tytuł projektu
Nowe Horyzonty!
Numer projektu
RPWM.11.01.01-28-0135/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Tomczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
501398278, rtomczyk@ikmg.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:1239978, 12/0135/18/RPWM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: