Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14323299 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-10-26
Przedmiot ogłoszenia:PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Adres: ul. Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 75 77 70 550
E-mail:
Opis:PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA "OPERATOR AGREGATÓW TYNKARSKICH"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu realizowanej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego w projekcie "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie zgorzeleckim" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:

OPERATOR AGREGATÓW TYNKARSKICH
1. Liczba uczestników: 1 osoba bezrobotna.
2. Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do obsługi agregatu tynkarskiego.
3. Program kursu powinien zawierać co najmniej zagadnienia z zakresu:
a) Bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) Użytkowania eksploatacyjnego;
c) Dokumentacji technicznej;
d) Budowy agregatów tynkarskich;
e) Podstaw elektroniki i napędów elektrycznych;
f) Technologii robót.
4. Termin realizacji szkolenia: listopad 2017r.
5. Miejsce szkolenia: teren województwa dolnośląskiego. W przypadku miejsca szkolenia, którego odległość przekracza 50 km od miasta Zgorzelec Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi zakwaterowanie na okres realizacji szkolenia.
6. Zamówienie należy realizować w oparciu o obowiązujące przepisy oraz program kursu obejmujący zagadnienia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, przyjmując ogółem nie mniej niż 52 godziny zajęć
i nie więcej niż 62 godzin zajęć.
7. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przynajmniej w formie testu wiedzy lub kompetencji przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu protokół z przeprowadzonego egzaminu wraz z podaniem jego zakresu. Czas trwania egzaminu nie powinien być zaliczany do ogólnej liczby godzin szkolenia.
8. Nie dopuszcza się realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość.
9. Zamawiający nie zezwala na powierzenie organizacji szkolenia podwykonawcy.
Informacje dodatkowe:
a) Przez szkolenie Zamawiający rozumie pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
b) Program szkolenia powinien być dostosowany do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje oraz wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
c) Wykonawca w trakcie szkolenia zapewni uczestnikowi samodzielne stanowisko, jak również materiały dydaktyczne oraz właściwie warunki lokalowe i techniczne niezbędne do odbywania zajęć, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków;
d) Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie adekwatne do kierunku szkolenia. Wykładowcy powinni posiadać wymagane uprawnienia, jeśli przepisy odrębne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone osobiście przez kadrę dydaktyczną wskazaną w ofercie. Ponadto Wykonawca wyznaczy opiekuna szkolenia - osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia i kontakt z Zamawiającym;
e) Szkolenie powinno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa obejmuje zajęcia edukacyjne liczące średnio 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut. Ogólna liczba godzin szkolenia nie obejmuje czasu przeprowadzenia egzaminu końcowego. Minimalny miesięczny wymiar szkolenia wynosi 25 godzin zegarowych;
f) Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00.
g) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt osobę nieposiadającą prawa do stypendium szkoleniowego oraz osobę kontynuującą udział w szkoleniu po podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po otrzymaniu pisemnej informacji od Zamawiającego lub w przypadku uzyskania informacji o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej od osoby biorącej udział w szkoleniu po uzgodnieniu z Zamawiającym;
h) Uczestnik szkolenia otrzyma na własność materiały dydaktyczne w postaci skryptu (kartki skryptu powinny być ze sobą trwale złączone) bądź podręcznika zgodnie z tematyką szkolenia, zeszytu (ilość kartek dostosowana do zakresu szkolenia) i długopisu. Materiały ksero powinny być dobrej jakości, czytelne i estetyczne. Odbiór materiałów dydaktycznych zostanie potwierdzony własnoręcznym podpisem przez uczestnika;
i) Wykonawca wyda w ostatnim dniu szkolenia uczestnikowi:
dokument potwierdzający ukończenie szkolenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i nabycie umiejętności zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL (w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) absolwenta, nazwę instytucji szkoleniowej, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania dokumentu, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję prowadzącą szkolenie. W przypadku wydania zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych należy dołączyć do zaświadczenia suplement zawierający okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
dodatkowy certyfikat zawierający znak UE z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego, znak Funduszy Europejskich z nazwą RPO, nazwę projektu, nazwę i termin realizacji szkolenia;
j) Wykonawca zobowiązany jest do:
zachowania wymogów dotyczących oznaczania projektu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 82/2014 oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki FE i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020:
- na dokumentach skierowanych do uczestników projektu - na wszelkich dokumentach związanych z realizacją szkolenia np. dyplomy, certyfikaty, pisma, zawiadomienia;
- poprzez oznaczanie przy pomocy logo Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znaku Funduszy Europejskich wraz z nazwą Regionalny Program Operacyjny wszelkich bieżących dokumentów i pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia dydaktyczne;
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy przez okres dwóch lat od 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu,
k) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę mogą zostać naliczone kary umowne.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e - mail szkolenia@pup.zgorzelec.pl w terminie do 02.11.2017r. do godz. 13:00.
Termin składania:2017-11-02
Wymagania:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
- posiadają aktualny na 2017r. wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej;
- posiadają doświadczenie równoznaczne z przeszkoleniem w zakresie przedmiotu zamówienia co najmniej 5 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności;
- dysponują odpowiednią kadrą dydaktyczną posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie adekwatne do kierunku szkolenia;
- dysponują odpowiednim potencjałem dydaktyczno-technicznym odpowiednim do kierunku szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.
Opis sposobu przygotowania oferty:
6.1. Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1;
Program szkolenia - wzór stanowi załącznik nr 2;
wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę oferty (np. kopia certyfikatów jakości usług).
6.2. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
6.3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby co najmniej druk formularza ofertowego był sporządzony w formie skanu dokumentu.
6.4. Oferta musi być wypełniona czytelnie i kompletnie.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Mickiewicz, Patrycja Sawicka- tel./fax 75 77 70 550; e-mail: szkolenia@pup.zgorzelec.pl , wrzg@praca.gov.pl
Numer dokumentu:CAZ.URP.551.23.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: