Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24142431 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Akademia Zdrowia Izabela Łajs
Adres: KILINSKIEGO 21, 90-205 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
NIP:PL7281348565
Telefon / fax:42 255 77 00
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133373
Opis:Przeprowadzenie szkolenia: ,, Usługi kosmetyczne z elementami masażu kobido i laminacji rzęs"
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.01.01-10-0030/21 - Czas na nowe możliwości

Część 1
Przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przeprowadzenie szkolenia: ,, Usługi kosmetyczne z elementami masażu kobido i laminacji rzęs" dla uczestników/uczestniczek w ramach projektu "Czas na nowe możliwości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem przeprowadzenia działań ma być nabycie przez uczestników/uczestniczki kompetencji zawodowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego:
o Etap I - Zakres - w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować grupy docelowe do objęcia wsparciem oraz wybrać obszar interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (np. szkolenia czy staże);
o Etap II - Wzorzec - w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
o Etap III - Ocena - po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca);
o Etap IV - Porównanie - po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).
Okres gwarancji
30 dni
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-11-11
Termin składania:2022-11-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
Gmina
Koluszki
Miejscowość
Koluszki
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Górna
Miejscowość
Łódź
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Polesie
Miejscowość
Łódź
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Widzew
Miejscowość
Łódź
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenie zamówienia o kolejne grupy szkoleniowe. Wartość
zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn:
a) wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu lub przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu lub przedłużającej się procedury podpisywania umowy;
b) wynikających ze zmiany harmonogramu lub szczegółowego programu usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia, w tym zmiany stawki VAT, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie bądź obniżenie stawki VAT nie wpływa na wartość zamówienia,
5) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży
w interesie publicznym, lub w interesie Zamawiającego, w tym np. w przypadku braku uznania danego doradztwa za niekwalifikowany,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
7) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości umowy - udzielenia zamówienia dodatkowego na takich samych zasadach, co zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, jedynie w przypadku wystąpienia takiej konieczności, w szczególności w przypadku zwiększenia liczby uczestników/uczestniczek objętych wsparciem.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne albo
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy znajdują się w sytuacji prawnej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O realizację zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne albo
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają wpis do RIS (jeśli dotyczy)
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy tj. osoby fizyczne, osoby prawne albo
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają lub dysponują
osobami posiadającymi: 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o tożsamej tematyce.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2a lub 2b do zapytania ofertowego.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający reprezentację - jeśli dotyczy.
4) Wykaz godzin doświadczenia osoby świadczącej usługę - załącznik nr 3
5) Klauzulę RODO - załącznik nr 4
6) Aktualny wpis do RIS zgodnie z treścią niniejszego zapytania (jeśli dotyczy).
7) Oryginał lub uwierzytelnioną kopię z CEIDG/KRS/innego właściwego rejestru (jeśli dotyczy).
8) Uwierzytelnionych kopii zaświadczeń wystawionych przez ZUS i US o niezaleganiu (jeśli dotyczy).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-03
Data ostatniej zmiany
2022-11-03 15:03:52

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto - 60% (60 punktów)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie trenera/kadry - 30 % (30 punktów)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gotowość do realizacji zamówienia - 10% (10 punktów)
Kontakt:Osoby do kontaktu
IZABELA ŁAJS
tel.: 42 255 77 00
e-mail: CZASNANOWEMOZLIWOSCI@AKADEMIA-ZDROWIA.PL
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2022-45166-133373, 3/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: