Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24512232 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia
Organizator:GMINA STARACHOWICE
Adres: RADOMSKA 45, 27-200 Starachowice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
NIP:PL6641909150
Telefon / fax:412738315, 412738315
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142029
Opis:Przeprowadzenie kursu z języka rosyjskiego i języka ukraińskiego dla początkujących
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 -

Część 1
Przeprowadzenie kursu z j.rosyjskiego i j. ukraińskiego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przeprowadzenie kursu z języka rosyjskiego i języka ukraińskiego dla początkujących
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-20
Termin składania:2023-01-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-01-11
Koniec realizacji
2023-01-20
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Przeprowadzenie kursu z języka rosyjskiego i języka ukraińskiego dla początkujących
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej,
z wybranym Wykonawcą, umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Strony wprowadzą zmiany do umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okoliczności określonych poniżej (w podpunktach a)-f)) - w przypadku gdy ta okoliczność ma wpływ na postanowienia umowy. Zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Dopuszczalne będą zmiany wynikające w szczególności ze:
a. Zmian w podatku VAT - wynikających ze zmiany przepisów.
b. Zmian jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, mających wpływ na realizację umowy.
c. Zmian w zakresie osób wykonujących zamówienie - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób osobiście wykonujących zamówienie lub dołączenie do grona osób osobiście wykonujących zamówienie dodatkowej osoby pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę akceptacji na piśmie ze strony Zamawiającego, przy czym akceptację może uzyskać jedynie kandydatura osoby spełniającej wymogi niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana osoby wykonującej zamówienie bez zgody Zamawiającego skutkować będzie naruszeniem warunków umowy, a tym samym uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od umowy
d. Zmian w zakresie osób wykonujących zamówienie - na wniosek Zamawiającego,
w przypadku niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z powierzonych im obowiązków lub nieprawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Osoba zastępująca musi spełniać wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
e. Zmian terminu realizacji zamówienia z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia, założonych w projekcie, wskaźników, np. uzasadnionych zmian harmonogramu realizacji działań projektowych.
f. Wystąpienia okoliczności na które Zamawiający i/lub Wykonawca nie miał wpływu i nie mógł przewidzieć na czas realizacji zamówienia, a które w istotny sposób wpływają na obopólne zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy (dalej: Strony), w przypadku zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji zamówienia, zmian gospodarczych i ustrojowych oraz w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dla celów umowy ,,siła wyższa" oznacza zdarzenia zewnętrzne, na wystąpienie których Strona nie ma wpływu, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, i które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a w szczególności takie jak wojna, zamach terrorystyczny, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. Strona, u której wynikneły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Strona, u której wynikneły utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie umowy. Daty lub terminy wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym istniała siła wyższa. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń, będących wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, których wystąpienie Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania umowy lub mogła im zapobiec.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
oWykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
oWykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie lub osobie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
- określenie w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców,
- przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 Kodeksu Cywilnego.
o Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
oWykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie oświadczeń bądź umów ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
oW celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Operator Programu może wrazić zgodę na udzielenie zamówienia pomimo wystąpienia przesłanek, o których mowa powyżej.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wiedza i doświadczenie osób biorących udział w realizacji zamówienia - zgodne z zapytaniem ofertowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca musi dodać dokumenty wyszczególnione w zapytaniu ofertowym.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca :
Potwierdza, że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaległości w płatności podatków;
Posiada co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń z języka rosyjskiego oraz języka ukraińskiego ( 1 osoba - j. rosyjski, 1 osoba j. ukraiński) w wymiarze min 60 h dla każdego kursu;
Nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.;
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Posiadają wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie niezbędne do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia;
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-11
Data ostatniej zmiany
2023-01-11 15:38:26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
kryterium cena - waga kryterium 70%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
kryterium doświadczenie z j. rosyjskiego - waga kryterium 15%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
kryterium doświadczenia z j. ukraińskiego - waga kryterium 15%
Kontakt:Osoby do kontaktu
KATARZYNA WALENDZIAK
tel.: 412738315
e-mail: katarzyna.walendziak@starachowice.eu
AGATA MACIĄG
tel.: 412738315
e-mail: agata.maciag@starachowice.eu
Kod CPV:80500000-9, 80580000-3
Numer dokumentu:2023-41565-142029, ADK.2600.67.2022.MM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: