Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Stowarzyszenie MOST
Adres: Wolności 274, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
NIP:PL6341416615
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145742
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.09.01.01-24-0652/18 - KLUB INICJATYW LOKALNYCH W MYSŁOWICACH

Część 1
Przeprowadzenie szkolenia - pomoc kuchennna

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników/czek Klubu Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach w zakresie pomoc kuchenna
Okres gwarancji
nie dotyczy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-20
Termin składania:2023-02-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Mysłowice
Gmina
Mysłowice
Miejscowość
Mysłowice
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-02-21
Koniec realizacji
2023-04-30
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
a) zmiana przepisów wypływających na sposób, zakres wykonania umowy,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,
f) zmiana terminu realizacji, w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę opóźnień wywołanych np. sytuacją epidemiologiczną, nie zebrania przewidywanej liczby uczestników w określonym w umowie terminie przez Zamawiającego.
Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji Umowy; wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz wskazanie nowej daty.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż tzw. progi unijne i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w oparciu o z art. 455 ust. 2 ustawy pzp)
3. Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zmianie Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę
w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Informacje o warunkach istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia określa Załącznik nr 6 - Wzór umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania po obustronnych konsultacjach i wyrażonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy.
6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
7. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 690). Oferent spełni warunek poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca dysponuje odpowiednim zapleczem, który zapewni prawidłową realizację zamówienia, w tym dysponuje salą/salami wyposażonymi w sprzęt IT oraz w inny specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia w części związanej z zajęciami praktycznymi. Oferent spełni warunek poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
? Oświadczy, że na dzień składania oferty jest w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia (oświadczenie zostało zawarte w Formularzu Oferty)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca dołączy do Oferty (załącznik nr 1):
1. Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego - załącznik nr 2
2. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3
3. Oświadczenie dot. walidacji - załącznik nr 4
4. Aktualne dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wraz z Oświadczeniem nr 5, nie ma konieczności składania dokumentów, które są ogólnodostępne np. CIDG, KRS.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-08
Data ostatniej zmiany
2023-02-08 15:16:36

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Sposób obliczenia dla kryterium "cena"
K = Cn / Cb x 100%
K - punktacja obliczona dla danej oferty według kryterium ,,cena"
Cn - najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena badanej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Kochel
tel.:
e-mail: zapytania@mostkatowice.pl
Kod CPV:80000000-4, 80530000-8
Numer dokumentu:2023-11193-145742, 1/02/KIL/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: