Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Gmina Suraż
Adres: ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (085) 6503 597
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty netto 130 000 zł)
Burmistrz Suraża zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami
Gmina Suraż, Ul. 11 Listopada 16, 18 - 105 Suraż zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: umsuraz@zetobi.com.pl w tytule wiadomości należy wpisać: ,,oferta na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami", lub osobiście pod adresem Urząd Miejski w Surażu, 18 - 105 Suraż, Ul. 11 Listopada 16, Sekretariat pok. 8.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 29.03.2023 r. do godz. 15.00.
Termin składania:2023-03-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.06.2023 roku.
Wymagania:II. Kryteria oceny oferty: 100% cena.
Zostanie wybrana oferta wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę i spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowienie zapytania ofertowego.
Płatnikiem będzie Gmina Suraż, ul. 11 Listopada 16, 18- 105 Suraż NIP: 966-17-22-485 Odbiorcą Urząd Miejski w Surażu.
Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
2) kopie poświadczonych ,,za zgodność z oryginałem" dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia.
Uwagi:3) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych. ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kontakt:Do kontaktów w sprawie zapytania są upoważnieni: Łukasz Laskowski (085) 6503 597
Numer dokumentu:BK.7021.11.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: