Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia dla żołnierzy zawodowych
Organizator:Komenda Portu Wojennego Gdynia
Adres: rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261262285
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=43142762
Opis:Przeprowadzenie szkolenia dla żołnierzy zawodowych w zakresie naprawy i konserwacji jednostek pływających OSzŻ MW
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia dla żołnierzy zawodowych w zakresie naprawy i konserwacji jednostek pływających OSzŻ MW.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=43142762

TERMIN SKŁADANIA ofert
13-03-2023 11:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 13-03-2023 11:00:00
Termin składania:2023-03-13
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

Informacje dodatkowe

1.1
wykaz wykonanych zamowień - zał. nr 4 do zaproszenia
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz należycie zrealizowanych min 3 (trzech) zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegający na wykonaniu usług związanych z kompleksową naprawą i konserwacją jachtów obejmującą: kadłub poniżej i powyżej linii wodnej, pokład, elementy metalowe. Na potwierdzenie powyższego, wykonawca przedstawi referencje/poświadczenie wystawione przez zleceniodawcę, potwierdzające należyte przeprowadzenie zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji/ poświadczeń, o których mowa powyżej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.

Załączniki:
zał. nr 4 do zaproszenia - wykaz zamówień.docx
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Numer dokumentu:15/P/STO/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: