Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-22
Przedmiot ogłoszenia:PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM
Organizator:Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o
Adres: Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:81 534 73 37
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44473
Opis:,,Oferta w postępowaniu na realizację szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu ,,Aktywizacja młodzieży NEET" nr POWR.01.02.01-04-0105/19".
Powstaje w kontekście projektu
POWR.01.02.01-04-0105/19 - Aktywizacja młodzieży NEET

Część 1
SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I TERMINALI PŁATNICZYCH

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Wsparciem zostanie objęte 4 osoby, są to wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
I. CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM Z ZAKRESU: SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I TERMINALI PŁATNICZYCH dla 4 osób; szkolenie będzie się odbywało na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, miasto: Inowrocław.
FORMA REALIZACJI:
o Szkolenie będzie realizowane maksymalnie w ciągu 20 dni szkoleniowych,
o 150h dydaktycznych: 1 grupa - 4 osoby.
REALIZATOR WSPARCIA:
o Posiada aktywny wpis do RIS.
o Trener Teoretyczny lub Praktyczny, posiadający następujące kompetencje:
- posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia;
- posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż
2 lata.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-29
Termin składania:2021-04-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
inowrocławski
Gmina
Inowrocław
Miejscowość
Inowrocław

TERMIN REALIZACJI:
o Szkolenie będzie realizowane w okresie: maj 2021r. - czerwiec 2021r. - z możliwością przesunięcia terminu realizacji usługi.
MIEJSCE REALIZACJI:
o Szkolenie będzie się odbywało na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, miasto: Inowrocław.
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Opisane w załączniku do Zapytania Ofertowego
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-22
Data ostatniej zmiany
2021-04-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium gotowość do realizacji:
Najwyższą liczbę punktów (30,00 pkt) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony
w dniach) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do rozpoczęcia kursu (liczony w dniach od podpisania umowy do dnia rozpoczęcia kursu).
Kontakt:Osoby do kontaktu
Justyna Purc
tel.: 81 534 73 37
e-mail: torun@euro-konsult.pl
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2021-383-44473
Źródło: Internet i własne
Załączniki: