Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16539796 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w Urzędzie
Organizator:Urząd Gminy Ceranów
Adres: Ceranów 140, 08-322 Ceranów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sokołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 25 787 07 79, fax: 25 787 07 79
E-mail:
Opis:Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w Urzędzie Gminy Ceranów
1) Audyt finansowo - rachunkowy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:
a) prawidłowości przyjętych rozwiązań dotyczących zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy;
b) uregulowania dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej gminy;
c) prawidłowość stosowanego systemu księgowości w zakresie:
? przyjętych i stosowanych zasad (polityka) rachunkowości;
? prawidłowości operacji gospodarczych;
? rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych;
? poprawności inwentaryzacji;
d) ustalenia aktualnego stanu zobowiązań oraz ich prawnego i merytorycznego uzasadnienia;
e) sprawdzenie zgodności wydatków z planem wydatków w budżecie gminy na 2018 rok oraz z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o zamówieniach publicznych;
f) ustalenie należności(dochodów) za 2018 rok i ich realizacja.
2) Audyt zamówień publicznych za lata 2015 - 2018.
a) prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych, w tym:
? zawierania umów cywilno- prawnych na realizację inwestycji, zakup towarów i usług;
? procedura zawierania umów pod kątem ich korzyści dla gminy;
b) ocena zasadności wyboru wykonawców w postępowaniach przetargowych, w tym:
? ocena ofert i wybór oferentów;
? prowadzenia postepowania o zamówienia publiczne;
? sporządzania aneksów umów;
c) prawidłowość prowadzonych inwestycji, w tym:
? uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;
? zlecanie robót dodatkowych.
3) Stworzenie merytorycznych przesłanek do weryfikacji budżetu na 2019 rok.
4) Sporządzenie raportu końcowego.
Zewnętrzny audyt finansowy zagadnień wymienionych w pkt. 1-3 należy przeprowadzić w oparciu
o procedury i standardy przeprowadzania audytu finansowego sprawozdań finansowych z
wykonania budżetu oraz ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem:
? ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
? ustawy z dnia 29 sierpnia 1994 r. o rachunkowości
? ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
? ustawy o podatku VAT oraz innych ustaw podatkowych obowiązujących w zakresie rozliczeń
podatkowych
? ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
Miejsce i termin składania ofert: Wypełniony w języku polskim formularz ,,Oferta", według wzoru określonego w załączniku do
niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w Urzędzie Gminy Ceranów (adres: Ceranów 140,
08-322 Ceranów) lub drogą mailową na adres: ugc@epf.pl do dnia 31 grudnia 2018 roku do godz.
15 -tej.
Termin składania:2018-12-31
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI: I kwartał 2019 roku
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Ceranów).
Wymagania:OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
? potwierdzenie uprawnień podmiotu audytorskiego do wykonania czynności rewizji
finansowej (badania sprawozdań finansowych);
? informację o ubezpieczeniu podmiotu audytorskiego od ryzyka zawodowego;
? wskazanie osób przeprowadzających audyt finansowy z podaniem ich kwalifikacji
zawodowych i uprawnień do świadczenia tego rodzaju usług;
? termin wykonania usługi;
? cenę netto i brutto za wykonanie usługi w zakresie wymienionym w istotnych warunkach
zamówienia.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY złożonej na niniejsze zapytanie o cenę: najniższa cena brutto oraz
udokumentowane doświadczenie zawodowe w świadczeniu tego rodzaju usług.
Z usługodawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta umowa o przeprowadzenie
audytu finansowego według wzajemnie uzgodnionej treści.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: