Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14253544 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie usługi cateringowej
Organizator:POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: UL. 3 MAJA 17, 17-100 BIELSK PODLASKI
Województwo / powiat: podlaskie, pow. bielski (podlaski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:85-833-26-76 FAX. 85-833-26-75
E-mail:
Opis:przeprowadzenie usługi cateringowej na szkoleniu dla pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim w ramach projektu ,,Rodzina -
inwestycja w przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
1. Przygotow aniu usługi cateringowej dla 8 uczestników szkolenia.
W skład usługi cateringowej wchodzi:
a) przerwa kawowa w skład której, w-chodzi wydanie: kawy, herbaty, wody, cukru, mleka,
cytryny oraz ciasta;
b) obiad w skład którego wchodzi: zupa i drugie danie;
c) dowóz cateringu w ustalonym dniu i godzinie na miejsce realizacji szkolenia, wskazane
przez Zamawiającego;
d) oferent zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki,
szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu.
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców- jednorazowych, odpowiednich
do serwowanych dań/napojów;
e) usługa cateringowa obejmuje zebranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych
bezpośrednio po zakończeniu szkolenia;
f) Zamawiający zastrzega sobie prawdo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji
przedstawionych przez Wykonawcę.
Termin i miejsce realizacji usługi:
Szkolenia odbywać się będą w/ poszczególnych miesiącach:
- październik 2017r., -maj 2018r., -październik 2018r., - maj 2019r.
Miejsce realizacji usługi:
Powiatowa Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
Usługa cateringowa świadczona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego nie
później niż na 7 dni przed realizacją usługi.
Wymagania:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, których PKD jest tożsame
z zakresem niniejszego zapytania ofertowego.
Do realizacji usługi cateringowej może zostać wybrana tylko instytucja zatrudniająca
minimum 30% osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Wykonawca oświadcza, że co najmie 30% jego pracowników stanowią osoby będące
w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, młodociani, o których mowa
w: przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz inne osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z
2016 r. póz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Dokumentowanie zatrudniania ww. osób, odbywać się będzie na podstawie pisemnej
deklaracji składanej przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji ww. obowiązku.
Z tytułu nie spełnienia wymagań dotyczących zastosowania klauzuli społecznej
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny
brutto usługi cateringowej określonej w umowie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub na e-mail (wydrukowane dokumenty należy
podpisać i zeskanować w formacie PDF) w języku polskim w terminie do 17.10.2017r.
Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty
pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przez otwarciem kopercie na adres wymieniony w pkt I. Kopertę należy
opisać następująco: Zapytanie ofertowe do projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość".
Ofertę w wersji elektronicznej -- podpisany przez osobę upoważnioną. Skan należy przesłać
na adres e-mail określony w pkt. I. W temacie należy wpisać 'Zapytanie ofertowe do projektu
,,Rodzina - inwestycja w przyszłość".
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Termin składania:2017-10-17
Wymagania:Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia
a) podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę
prawidłowo wystawiona faktura, po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy na
podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany
przez Strony po wykonaniu każdej z usług cateringowych.
b) wysokość wynagrodzenia będzie wypłacona zgodnie ze stawką wskazaną w umowie za
przygotowanie usługi cateringowej,
c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. VII b, wypłacone będzie zgodnie z ustaleniami,
jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych z Instytucji
Zarządzającej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania
wynagrodzenia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Instytucji Zarządzającej,
d) w' przypadku zaprzestania finansowania projektu umowa z Wykonawcą zostanie
rozwiązana bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
4. Propozycje 4 zestawów/ menu, uwzględniające zestawy obiadowa zawierające dania
mięsne i dania rybne (załącznik nr 4)
Kryteria oceny oferty
Po spełnieniu przez oferentów' wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować
kryterium 100% cena.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego
wzoru:
C=( C min: CO) x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min - najniższa cena spośród ważnych ofert.
CO- cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:
Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowaniu
do każdego oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego www.pcprbielskpodlaski.pl
Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie
przekazana telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy, którego ofertę
wybrano.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany
warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia
ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację
niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty w szczególności, gdy
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynął oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy
Wykonawcy zostali wykluczeniu z postępowania lub nie spełnili warunków udziału
w postępowaniu.
Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach określonych przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na
realizację niniejszego zamówienia.
Pozostałe postanowienia
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawdo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w'
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności
co do kwoty ofert, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w
przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy;
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków' przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających
wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w
drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów:
Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i procedurach: Monika Kamińska 85 833 10 82, Małgorzata Czarkowska 85 833 26 76,
e-mail: centrum3maja@poczta.onel.pl
Kod CPV:55520000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: