Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-26
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, poradnictwa psychospołecznego i poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Organizator:FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
Adres: Młyńska 24, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer telefonu 566548481, Fax 566514480
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, poradnictwa psychospołecznego i poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie serii wywiadów środowiskowych, poradnictwa psychospołecznego i poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników projektu ,,My też jesteśmy aktywni 5".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przeprowadzenie serii wywiadów środowiskowych, poradnictwa psychospołecznego i poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników projektu ,,My też jesteśmy aktywni 5".
Przedmiot zamówienia
Zamówienie będzie obejmować przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, poradnictwa psychospołecznego i poradnictwa zawodowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wywiady środowiskowe odbywać się będą w domach uczestników, a poradnictwo psychospołeczne i poradnictwo zawodowe w siedzibie Zamawiającego. Przewiduje się 7 tur uczestników, jednocześnie w każdej turze udział w projekcie rozpoczynać będzie 4 uczestników, łącznie w projekcie weźmie udział 28 osób. Każdy uczestnik ma otrzymać w ramach projektu 2 godziny wywiadu środowiskowego, 10 godzin poradnictwa psychospołecznego, 26 godzin poradnictwa zawodowego (łącznie 38 godzin na uczestnika). Wszystkie trzy formy wsparcia dla uczestnika ma prowadzić ten sam Oferent. Średni przewidywany czas trwania wsparcia dla jednego uczestnika to 6 miesięcy (tury pokrywają się). Łączna liczba godzin wsparcia objęta zapytaniem - 1064.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 03-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres projekt@arkadia.torun.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 3.12.2019 r. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Termin składania:2019-12-03
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w okresie 9.12.2019 r. - 30.11.2021 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert to:
cena: cena za godzinę powyższych usług uwzględniająca narzuty pracodawcy (30%)
liczba stworzonych programów poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (40%)
jakość: łączna liczba należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (30%)
Kryteria będą obliczane na podstawie wzoru:
Pb=PCb+PPb + PJb
Gdzie Pb oznacza liczbę punktów oferty badanej za wszystkie kryteria.
Kryterium (1) oblicza się następująco:
PCb=Cn/Cb ×30
gdzie:
PCb - liczba punktów oferty badanej za spełnienie kryterium (1)
Cn - najniższa oferowana cena
Cb - cena brutto oferty badanej
Kryterium ocenia się na podstawie zapisu w formularzu ofertowym
Kryterium (2) oblicza się następująco:
PPb=Pb/Pn ×40
gdzie:
PPb - liczba punktów oferty badanej za spełnienie kryterium (2)
Pn - największa liczba programów wykazana w złożonych ofertach
Pb - liczba programów wykazana w ofercie badanej
Kryterium ocenia się na podstawie zapisu w formularzu ofertowym
Kryterium (3) oblicza się następująco:
PJb=Jb/Jn ×30
gdzie:
PJb - liczba punktów oferty badanej za spełnienie kryterium (3)
Jn - największa liczba godzin wykazana w złożonych ofertach
Jb - liczba godzin wykazana w ofercie badanej
Kryterium ocenia się na podstawie zapisu w formularzu ofertowym
W przypadku równej liczby punktów, o wyborze oferty decyduje wartość kryterium (3).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
Adres
Młyńska 24
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
566548481
Fax
566514480
NIP
8791748028
Tytuł projektu
My też jesteśmy aktywni 5
Numer projektu
RPKP.09.01.01-04-0005/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartosz Paduch
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:1219592, 1/2019/MTJA5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: