Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie zajęć dla opiekunów faktycznych w ramach wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych
Organizator:HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:422072200
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie zajęć w wybranym bloku tematycznym dla opiekunów faktycznych w ramach wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla opiekunów faktycznych w ramach wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych w czterech blokach tematycznych:
-Blok 1 - komunikowanie się z osobą starszą,
-Blok 2 - sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych - aspekty psychologiczne,
-Blok 3 - prawa pacjenta,
-Blok 4 - edukacja w zakresie odpowiedniego żywienia osoby niesamodzielnej.
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla opiekunów faktycznych w ramach wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych w czterech blokach tematycznych:
Blok 1 - komunikowanie się z osobą starszą,
Blok 2 - sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych - aspekty psychologiczne,
Blok 3 - prawa pacjenta,
Blok 4 - edukacja w zakresie odpowiedniego żywienia osoby niesamodzielnej.
Wymiar zamówienia:
Blok 1 - logopeda - 1 osoba - świadczenie dla rodzin w łącznym wymiarze 190 godzin
Blok 2 - psycholog - 1 osoba - świadczenie dla rodzin w łącznym wymiarze 146 godzin
Blok 3 - prawnik - 1 osoba- świadczenie dla rodzin w łącznym wymiarze 36 godzin
Blok 4 - dietetyk - 1 osoba -świadczenie dla rodzin w łącznym wymiarze 198 godzin.
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia:
Blok 1 - komunikowanie się z osobą starszą: usługi logopedyczne, (CPV 80340000-9 - usługi edukacji specjalnej) w tym: specjalista do rehabilitacji logopedycznej po udarze w celu polepszenia porozumiewania się z najbliższymi i podtrzymywania kontaktów społecznych;
Blok 2 - sprawowanie opieki nad osobą starszą w warunkach domowych - aspekty psychologiczne: usługi psychologiczne, w tym (CPV 85121270-6 - usługi psychiatryczne i psychologiczne) - psycholog specjalizujący się w pomocy i wsparciu opiekunów osób chorych na Alzheimera;
Blok 3 - prawa pacjenta usługi prawnicze (CPV 79110000-8 - usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej) - prawnik specjalizujący się w pomocy osobom starszym;
Blok 4 - edukacja w zakresie odpowiedniego żywienia osoby niesamodzielnej: usługi dietetyczne (CPV 85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) - zapoznanie opiekunów faktycznych z zasadami żywienia ludzi starszych w ogólnej profilaktyce chorób dietozależnych.
Termin realizacji usług od dnia podpisania umowy do 31/12/2020.
Miejsce świadczenia usługi: usługi są realizowane w domu pacjentów na terenie Łodzi. Zamawiający nie zapewnia transportu na miejsce.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty częściowe można składać na poszczególne Bloki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 26-07-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać w formie skanu wysłanego wiadomością e-mail, uwzględniającą w tytule nr zapytania ofertowego, na adres mailowy zamowienia@hrp.com.pl w terminie do 26.07.2020r. do końca dnia (23:59:59). Za datę przekazania oferty rozumie się datę otrzymania wiadomości e-mail z ofertą przez serwer pocztowy Zamawiającego. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-07-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji usług od dnia podpisania umowy do 31/12/2020.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert będzie dokowana osobno dla każdej części zapytania.
Oferta będzie oceniana pod kątem:
- kryteriów formalnych - kompletność (załączenie wszystkich wymaganych dokumentów, zgodnie z określonymi w zapytaniu zasadami), poprawność formalna (podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęciami w wymaganych miejscach),
- kryteriów dostępu - spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 4,
kryteriów wyboru:
oferta cenowa - maks. 55 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 55 punktów × najniższa cen spośród ocenianych ofert / cena wykazana w ocenianej ofercie;
- dyspozycyjność - czas liczony od zgłoszenia przez Realizatora potrzeby spotkania w ramach usługi dla danej rodziny do chwili jej wykonania - maks. 15 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana następująca:
do 24 godz. - 15 punktów,
25-48 godz. - 10 punktów,
49 - 72 godz. - 5 punktów,
Więcej niż 72 godz. - 0 punktów
- liczba zrealizowanych przez wytypowaną do realizacji zamówienia kadrę godzin zbieżnych z przedmiotem zamówienia w tym pracy z osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi - maks. 15 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3. Zamawiający zastrzega prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą zrealizowanie usługi (referencje, faktury lub tożsame). Do oceny brana będzie średnia liczba zrealizowanych warsztatów/konsultacji etc. zgłoszonej kadry zaokrąglona do liczby całkowitej.
Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 15 punktów × średnia liczba zrealizowanych warsztatów lub konsultacji etc. zgłoszonej kadry w ocenianej ofercie / najwyższa średnia liczba zrealizowanych badań/warsztatów/konsultacji zgłoszonej kadry spośród ocenianych ofert;
- liczba lat doświadczenia zawodowego wytypowanej do realizacji zlecenia kadry spełniającej warunki dotyczące zdolności zawodowej określone w pkt 4.1.3. - maks. 15 pkt. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3. Zamawiający zastrzega prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą doświadczenie. Do oceny brana będzie średnia liczba miesięcy doświadczenia zgłoszonej kadry zaokrąglona do pełnej liczby miesięcy. Punktacja wyliczana w oparciu o następujący wzór: 15 punktów × średnia liczba lat doświadczenia zgłoszonej kadry w ocenianej ofercie / najwyższa średnia liczba lat doświadczenia zgłoszonej kadry pośród ocenianych ofert.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 19A
90-349 Łódź
łódzkie , Łódź
Numer telefonu
422072200
Fax
422072200
NIP
9471982088
Tytuł projektu
Przepis na Opiekę
Numer projektu
RPLD.09.02.02-10-C007/18-02
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Nowicka-Widz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
422072200
Kod CPV:80340000-9, 85121270-6, 79110000-8
Numer dokumentu:1254600, WJ/02/PNO/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: