Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18525596 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-17
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów
Organizator:Centrum Edukacji AC-Expert
Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 4, 64-600 Oborniki
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. obornicki
pomorskie, pow. bytowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:797063628
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów: TELC/TOEIC lub innych równoważnych z języka niemieckiego na poziomie A2 dla 12 Uczestników/czek Projektu wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów: TELC/TOEIC lub innych równoważnych z języka niemieckiego na poziomie A2 dla 12 Uczestników/czek Projektu wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Cel zamówienia
Celem Zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów:
TELC/TOEIC lub innego równoważnego na poziomie A2 dla 12 Uczestników/czek Projektu (język niemiecki), wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego dla Uczestników/czek Projektu pn. ,,Kwalifikacje to podstawa!", nr RPPM.05.05.00-22-0165/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów:
TELC/TOEIC lub innego równoważnego na poziomie A2 dla 12 Uczestników/czek Projektu (język niemiecki), wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego dla Uczestników/czek Projektu pn. ,,Kwalifikacje to podstawa!", nr RPPM.05.05.00-22-0165/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 24.12.2019 r., do godziny 23:59 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
2. Sposób i miejsce składania ofert: oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną
lub kurierem na adres :
Centrum Edukacji AC-Expert ul. Ignacego Paderewskiego 4, 64-600 Oborniki
(z dopiskiem na kopercie: ,,egzamin zewnętrzny TELC/TOEIC lub inny równoważny - 0165/16") Dąbie
Termin składania:2019-12-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Dąbie
Harmonogram realizacji zamówienia
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Wiedza i doświadczenie
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Potencjał techniczny
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
o Cena - waga 50 %.
o Gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia - waga 15 %
o Termin dostarczenia oryginału protokołu z egzaminu do Biura Projektu - waga 25 %
o Doświadczenie w realizacji zewnętrznych egzaminów językowych -waga 10 %
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
Cena - waga 50% (maksymalnie 50 punktów).
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym
z uwzględnieniem kosztów zapewnienia sali egzaminacyjnej, testów egzaminacyjnych, zapewnienia egzaminatorów, pokrycie kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia egzaminatora, przesłanie Zamawiającemu protokołów z wynikami egzaminu i certyfikatów.
Ocena spełniania kryterium ,,cena" dokonana według następującego wzoru:
C = (Cmin : Cof x 50)
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za całość zlecenia,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof - cena badanej oferty.
Na podstawie przyznanych punktów Zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców. Każdemu wskazanemu w ofercie Wykonawcy zostanie przypisana liczba punktów w ramach kryterium ceny. Z listy rankingowej zostaną wyłonieni Wykonawcy, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów.
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane będą wezwani do podpisania umowy - wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag
Gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia- waga 15% (maksymalnie 15 punktów):
Ocenie podlega termin w jakim Wykonawca jest zdolny do realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania umowy. Powyższe kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższą specyfikacją:
Wykonawca deklaruje zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy - 15 punktów.
Wykonawca deklaruje zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie powyżej 10 dni od dnia podpisania umowy -0 punktów.
Gotowość do podjęcia i realizacji zamówienia będzie oceniana na podstawie oświadczenia zawartego
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
Termin dostarczenia oryginału protokołu z egzaminu do Biura Projektu - waga 25% (maksymalnie
25 punktów):
Ocenie podlega termin w jakim Wykonawca jest zdolny do dostarczenia do Biura Projektu oryginału protokołu z egzaminu, licząc od daty realizacji danego egzaminu. Powyższe kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższą specyfikacją:
Wykonawca deklaruje zdolność do dostarczenia oryginału protokołu z egzaminu do Biura Projektu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przeprowadzenia egzaminu -25 punktów.
Wykonawca deklaruje zdolność do dostarczenia oryginału protokołu z egzaminu do Biura Projektu w terminie od 2 do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu - 15 punktów
Wykonawca deklaruje zdolność do dostarczenia oryginału protokołu z egzaminu do Biura Projektu w terminie powyżej 6 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu -0 punktów.
Termin dostarczenia oryginału protokołu z egzaminu do Biura Projektu będzie oceniany na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).
Doświadczenie w realizacji zewnętrznych egzaminów językowych - waga 10% (maksymalnie
10 punktów):
Ocenie podlega doświadczenie Wykonawcy (podmiotu realizującego zamówienie lub/i egzaminatorów wskazanych przez wykonawcę) w realizacji zewnętrznych egzaminów językowych. Powyższe kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższą specyfikacją:
Wykonawca deklaruje doświadczenie w realizacji zewnętrznych egzaminów językowych w liczbie powyżej 500 do 1000 egzaminów włącznie w ciągu ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty -10 punktów.
Wykonawca deklaruje doświadczenie w realizacji zewnętrznych egzaminów językowych w liczbie od 200 do 500 egzaminów włącznie w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oferty - 5 punktów.
Doświadczenie w realizacji zewnętrznych egzaminów językowych będzie oceniany na podstawie uzupełnionej tabeli zawartej w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający przeprowadzi negocjacje.
Wykluczenia
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA
Adres
Ignacego Paderewskiego 4
64-600 Oborniki
wielkopolskie , obornicki
Numer telefonu
612960110
Fax
612960110
NIP
7871783724
Tytuł projektu
Kwalifikacje to podstawa!
Numer projektu
RPPM.05.05.00-22-0165/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Julita Rakowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
797063628
Kod CPV:80580000-3
Numer dokumentu:1223569
Źródło: Internet i własne
Załączniki: