Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Przewóz kruszyw
Organizator:Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o
Adres: ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
lubuskie, pow. zielonogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 795500447, 795500154 tel. 61 6333659
E-mail:
Opis:3. Przedmiotem zamówienia jest przewóz kruszyw do Nowogród Bobrzański Osiedle, w ilości 48 485 t, w okresie 12.06.2024 - 31.08.2024 r. z rozładunkiem i hałdowaniem, w ramach realizacji zadania ,,kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na linii kolejowej 370".
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz wariantowych.
Miejsce i termin składania ofert: 10. Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu
10.1 Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w WZ i w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail Zamawiającego: P.Krysinska@zrk-dom.com.pl
Oferta powinna być zabezpieczona hasłem, celem uniemożliwienia otwarcia pliku przed terminem otwarcia ofert.
10.2 TERMIN SKŁADANIA ofert: 04.06.2024, godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie, nie zostaną rozpatrzone bez względu na ich treść.
10.3 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Otwarcie ofert:10.4 Termin otwarcia ofert: 04.06.2024, godz. 10:30. W dniu otwarcia ofert pomiędzy godziną 10:00 a 10:30, Wykonawca, powinien przesłać do Zamawiającego drogą e-mail hasło do otwarcia pliku z ofertą w temacie wiadomości wpisując numer postępowania oraz HASŁO.
Termin składania:2024-06-04
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji:
Termin realizacji w okresie 12.06.2024 - 31.08.2024 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 ,,Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o." oraz niniejszych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta wraz z załącznikami winna zostać sporządzona i złożona w formie podpisanego skanu oferty zabezpieczonego hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ofertą.
b) Dokumenty i oświadczenia, w tym pełnomocnictwa należy złożyć w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej, lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją podmiotu, którego dokument dotyczy lub - w przypadku pełnomocnictw - przez wystawcę pełnomocnictwa.
c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiony skan jest nieczytelny albo w przypadku wątpliwości co do wiarygodności dokumentu.
d) Oferta oraz stanowiące załączniki do oferty oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Inne dokumenty

stanowiące załączniki do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
e) Oferta oraz stanowiące załączniki do oferty oświadczenia Wykonawcy powinny zostać sporządzone w języku polskim, do innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty, sporządzonych w języku innym niż polski, powinny zostać dołączone ich wierzytelne tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
f) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
g) Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
h) W ofercie należy podać cenę jednostkową materiałów oraz łączną wartość oferty. Ceny ofertowe powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz rozładunek i hałdowanie na placu.
7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
c) Pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji lub na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa.
e) Wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Wyjaśnienia treści ofert, uzupełnienie ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.
a) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
b) W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub doręczone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wzywa do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.
8.1 Zamawiający poprawia w treści oferty:
a) Oczywiste omyłki pisarskie.
b) Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
c) Inne omyłki w treści oferty polegające na niezgodności treści oferty z Warunkami Zamówienia, opisem przedmiotu Zamówienia lub postanowieniami umowy zakupowej, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty- o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, których oferty zostały poprawione.
11. Negocjacje z Wykonawcami i składanie ofert ostatecznych.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia z wybranymi Wykonawcami negocjacji dotyczących warunków złożonych przez nich ofert, jak również możliwość zaproszenia wybranych Wykonawców do złożenia ofert ostatecznych
12. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert albo w przypadku przeprowadzenia negocjacji i zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych licząc od upływu terminu składnia ofert ostatecznych.
13. Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego przy uwzględnieniu kryterium: - cena jednostkowa netto przewozu w danej relacji.
14. Wybór najkorzystniejszej oferty.
14.1 Zamawiający zawrze z Wykonawcami, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pisemną umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
14.2 Udzielenie zamówienia, a jednocześnie zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania wobec Wykonawcy, nastąpi z chwilą zawarcia z Wykonawcą umowy, o której mowa w pkt 14.1 powyżej oraz po złożeniu zamówień jednostkowych na poszczególne dostawy.
14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę innego Wykonawcy i zawrzeć z nim umowę na realizację przedmiotu zamówienia bez przeprowadzania ponownego badania ofert.
14.4 Do umowy o realizację przedmiotu zamówienia zastosowanie będą mieć przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia podlegać będą jurysdykcji sądów polskich, miejscowo właściwych dla siedziby Zamawiającego.
15. Zamknięcie postępowania.
Zamawiający zamyka postępowanie, jeżeli:
a) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

b) Nie wpłynęła żadna oferta.
c) Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
d) dalsze prowadzenie postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
e) postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy zakupowej.
f) w innych uzasadnionych przypadkach.
Zamawiający może zamknąć postępowanie zakupowe na każdym etapie postępowania, jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy zakupowej.
16. Zastrzeżenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania zakupowego na każdym jego etapie, jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy zakupowej w przypadkach określonych w §25 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez prowadzącego postępowanie zakupowe wymaganych zgód organów Zamawiającego.
Kontakt:4. Osoby upoważnione do kontaktu ze Strony Zamawiającego:
Krzysztof Matecki tel. 795 500 447 e-mail: K.Matecki@zrk-dom.com.pl
Paulina Krysińska tel. 795 500 154 e-mail: P.Krysinska@zrk-dom.com.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: