Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17322511 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-14
Przedmiot ogłoszenia:,,Przewóz uczestników w ramach dwóch 1-dniowych wizyt studyjnych"
Organizator:Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42 631 23 00, tel. +48 42 631 21 04
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:,,Przewóz uczestników w ramach dwóch 1-dniowych wizyt studyjnych"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest transport 20 studentów w ramach dwóch niezależnych 1-dniowych wizyt studyjnych do Pleszewa oraz Nowej Soli.
Cel zamówienia
Przewóz uczestników w ramach dwóch 1-dniowych wizyt studyjnych
Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje wynajęcie busa/mikrobusa wraz z kierowcą oraz transport 20 osób w ramach 1-dniowych wizyt studyjnych na trasie:
1) Łódź - Pleszew - Łódź: w dniu 24.05.2019 roku
2) Łodzi - Nowa Sól - Łódź: w dniu 14.06.2019 roku
Ramowy plan wyjazdu w dniu 24.05.2019 rok:
o wyjazd z miasta Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godzina 7:00
o przyjazd do Pleszewa ul. Fabryczna 7 63-300 - około godziny 9:30
o wyjazd z Pleszewa ul. Fabryczna 7 - około godziny 13:30
o przyjazd do Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godziny 16:00
Ramowy plan wyjazdu w dniu 14.06.2019 rok:
o wyjazd z miasta Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godzina 6:00
o przyjazd do Nowej Soli - ul. Inżynierska 8 67-100 - około godziny 10:30
o wyjazd z Nowej Soli ul. Inżynierska 8 - około godziny 14:30
o przyjazd do Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godziny 19:00
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 22-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22.05.2019 r. do godz. 11:00 (dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej)
2) Wykonawca może złożyć ofertę:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: projektzp@info.p.lodz.pl (w tym przypadku należy przesłać podpisany skan oferty wraz z wymaganymi dokumentami)
b) w formie pisemnej (papierowej), w siedzibie Zamawiającego budynek A-28, pok. 206 lub przesłać na adres:
Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych,
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
Termin składania:2019-05-22
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: pleszewski Miejscowość: Pleszewo woj. wielkopolskie oraz Nowa Sól woj. lubuskie
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: 24 maja 2019 r. (piątek) oraz 14 czerwca 2019 r. (piątek)
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada potencjał techniczny do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 pojazdem dopuszczonym do ruchu i spełniającym wymagania określone przepisami prawa, posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne, przystosowanym do przewozu osób umożliwiających przewóz osób (jednym kursem) z ilością nie mniej niż 20 miejsc siedzących.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje osobą do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną posiadającą uprawnienia do prowadzenia autobusu/ busu (prawo jazdy kategorii C/D zgodnie z przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu autobusami/busami (jako kierowca).
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy przewidziano we wzorze umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć Ofertę, na którą składają się:
a. Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
b. Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych),
c. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a. cena C - 80 %
b. zaoferowanie klimatyzacji w pojeździe - 10 %
c. zaoferowanie rozkładanych foteli z pasami bezpieczeństwa w pojeździe - 10 %
Sposób przyznawania punktacji:
a. cena:
C = (Cmin/Cb)*80
gdzie: Cmin - najniższa oferowana cena
Cb - cena oferowana w badanej ofercie
b. zaoferowanie klimatyzacji w pojeździe
TAK - 10 pkt. ; NIE - 0 pkt.
c. zaoferowanie rozkładanych foteli z pasami bezpieczeństwa w pojeździe
TAK - 10 pkt. ; NIE - 0 pkt.
Wykluczenia
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia następującego oświadczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym rozumianych jako wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Adres
Stefana Żeromskiego 116
90-924 Łódź
łódzkie , Łódź
Numer telefonu
426312107
Fax
426312869
NIP
7270021895
Tytuł projektu
Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z051/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Sikora - sprawy merytoryczne tel. 42 631 23 00 Anna Żakowska-Sykuła - sprawy formalne tel. +48 42 631 21 04
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Sikora - sprawy merytoryczne tel. 42 631 23 00 Anna Żakowska-Sykuła - sprawy formalne tel. +48 42 631 21 04
Kod CPV:60100000-9
Numer dokumentu:1185000, ZPU.383.45.2019.U
Źródło: Internet i własne
Załączniki: