Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18332358 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie akt spraw do przekazania do archiwum zakładowego oraz prowadzenie archiwum zakładowego
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803
E-mail:
Opis:Przygotowanie akt spraw do przekazania do archiwum zakładowego oraz prowadzenie archiwum zakładowego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do złożenia oferty na ,,przygotowanie akt spraw do przekazania do archiwum zakładowego oraz prowadzenie archiwum zakładowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku".
II. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa w dniu 21/11/2019 r
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe.gdansk@rdos.gov.pl lub dostarczona na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.
3. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Termin składania:2019-11-21
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Usługa będzie świadczona w terminie od 02.01.2020r. - 31.12.2020r.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą:
- ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert - zał.nr 3,
- dokument potwierdzający ukończenie kursu,
- dokument potwierdzający wykształcenie,
- dokument potwierdzający 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu archiwum.
V. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:
- Ukończony kurs archiwalny przynajmniej I stopnia.
- Wykształcenie minimum średnie.
- Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
VI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryterium: Kryterium ,,CENA" - 100%
VII, Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego Załącznik nr 2.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto całości zakresu objętego zamówieniem.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. Zamawiający informuje, że:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. O wyborze wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ,,zapytania ofertowego" na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
IX. Warunki płatności:
Warunki płatności opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.
Kontakt:4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
- Sprawy proceduralne: Anna Kumikowska, tel.: 58 683 68 57,
e-mail: anna.kurnikowska.gdansk@rdos.gov.pl
Numer dokumentu:OI.I.261.2.109.2019.AK,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: