Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27351009 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-06-17
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie studium wykonalności celem uzyskania dofinansowania dla projektu
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (82) 565-34-51-53, fax (82) 565-31-30, tel. (082)565-34-51-53 wew. 140
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
1.1. Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie studium wykonalności celem uzyskania dofinansowania dla projektu pt. Budowa kotła na biomasę.
0 mocy 15MW.
1.2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, będzie świadczył doradztwo przy wyborze najkorzystniejszego dla Zamawiającego konkursu w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub innych dostępnych bezzwrotnych źródeł finansowania przy wsparciu pożyczkami preferencyjnymi.
1.3. Dokumentację należy opracować z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w metodologii
1 przepisach, w szczególności zgodnie z wytycznymi aktualnymi na dzień ogłoszenia naboru dla właściwego konkursu uzgodnionego z Zamawiającym. W ramach usługi Wykonawca opracuje i przygotuje kompletny wniosek wraz z wszystkimi załącznikami oraz złoży go w imieniu Zamawiającego w sposób określony w regulaminie konkursu, w tym za pośrednictwem stosownej platformy. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym oraz uwzględnienia wszelkich uzasadnionych uwag i opinii Zamawiającego.
1.4. Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
1.5. Opracowania będą wykonane i dostarczone Zamawiającemu w formie pisemnej (2 egzemplarze) i wersji elektronicznej (w formatach *.doc, *.xls, *.pdf, *.ppt) oraz aktualnym generatorze wniosków. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania koniecznych aktualizacji oraz nanoszenia wymaganych zmian w przekazanych Zamawiającemu oraz złożonych w odpowiedniej Instytucji opracowaniach, do czasu zakończenia procesu oceny wniosku, zgodnie z uwagami ekspertów wyznaczonych przez odpowiednią Instytucję do weryfikacji złożonej aplikacji. Wykonawca będzie udzielał odpowiedniej Instytucji wszelkich informacji, wyjaśnień lub uzupełnień.
1.6. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich informacji, które posiada, niezbędnych do realizacji zamówienia.
1.7. Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania wydanych przez Zamawiającego informacji wyłącznie dla potrzeb wykonania niniejszego zamówienia.
1.8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań.
1.9. W razie nieuzyskania dofinansowania w danej rundzie finansowania, Wykonawca zobowiązuje się dokonać zmian w dokumentacji celem złożenia wniosku w kolejnej turze, bez odrębnego wynagrodzenia do czasu uzyskania pozytywnej oceny odpowiedniej Instytucji.
1.10. Szczegółowe informacje o zamówieniu zawarte są w SWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.mpecchelm.pl.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa (pokój nr 20) przy Ul. Towarowej 9 w Chełmie lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@mpecchelm.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 26.06.2024 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 1115
Termin składania:2024-06-26
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż w terminie 2 tygodni przed wymagalnym terminem składania wniosków aplikacyjnych.
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. podstawa prawna: art. 364 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2023poz. 1605 zpóź. zm.)
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy.
6. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ,,success fee" dokumentacji aplikacyjnej. Wynagrodzenie określa się w wartości brutto (łącznie z podatkiem VAT) ustalonej jako 1% otrzymanego dofinansowania i zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o bezzwrotnym dofinansowaniu.
PROCEDURA
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100 %
3.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Małgorzata Wielgus tel. (082)565-34-51-53 wew. 140 w godz. 7.00-15.00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: