Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
Organizator:Uniwersytet Rzeszowski Dział Zamówień Publicznych
Adres: ul. S. Pigonia 6 Budynek A4, pok. 3, 35-310 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:III. Przedmiot zamówienia
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów w ramach projektu ,,Jednolity Program
Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia"
Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części):
Zadanie 1: Przygotowanie i przeprowadzenie Certyfikowanego szkolenia z obsługi programu
statystycznego PASW Statistics /PS IMAGO PRO dla studentów socjologii
Zadanie 2: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu POMOST Std dla
studentów kierunku praca socjalna.
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu
do jednej lub więcej części.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
3.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Miejsce i termin składania ofert: 8.3.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
8.3.2. Termin składania ofert - 31.10.2019r. godz. 11:00
8.3.3. Miejsce składania ofert - Uniwersytet Rzeszowski, Kancelaria ogólna 35-959 Rzeszów, Al. mjr. W.
Kopisto 2A, pokój nr 10
Otwarcie ofert:8.3.4. Termin otwarcia ofert - 31.10.2019r. o godz. 11:30 8.3.5. Miejsce otwarcia ofert - Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 6, bud. A4, Dział Zamówień Publicznych, pokój 3
Termin składania:2019-10-31
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do:
Zadanie 1: do dnia 20.12.2019r
Zadanie 2: do dnia 18.12.02019r.
Wymagania:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn .zm), którego
przedmiotem jest: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów w ramach projektu ,,Jednolity
Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia"
I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia
1.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z p. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp"
1.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy PZP.
1.3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.
II. Zasady prowadzenia postępowania
Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady
prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu.
3.6. Podwykonawstwo:
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działanie lub zaniechanie takiego podmiotu, jak za własne działania lub zaniechania.
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy/-om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). Informację należy
podać w formularzu Oferty - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
V. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. Ogłoszenia.
- Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Uniwersytetem Rzeszowskim. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Uniwersytetem Rzeszowskim) lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli
5.2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
Zdolność techniczna i zawodowa - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 osobę skierowaną do
realizacji zamówienia, która:
dla zadania nr 1
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowała co najmniej 14
godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 min.) szkoleń z obsługi programu statystycznego
PASW Statistics /PS IMAGO
b) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub socjologiczne
dla zadania nr 2
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowała co najmniej 12
godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 min.) szkoleń z obsługi Systemu POMOST Std
Przed podpisaniem umowy, Zamawiający ma prawo zażądać od wybranego wykonawcy
przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego
doświadczenia i wykształcenia przez osoby wyznaczone do świadczenia, Zamawiający wykluczy
wykonawcę i dokona wyboru kolejnej oferty wg przyznanej punktacji
5.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw wykluczenia oraz nie wykaże
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2 Ogłoszenia
oraz braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.1. Ogłoszenia, Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału oraz
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu.
6.1.2. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do dołączenia przez Wykonawcę do
oferty
6.1.3. Formularz oferty - zał. nr 1 do ogłoszenia
6.1.4. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia
6.1.5. Wykaz do kryterium doświadczenie instruktora (zał. nr 5 do ogłoszenia) (brak tego dokumentu nie
powoduje odrzucenia oferty, jedynie nie przyznanie punktów w kryterium ,,doświadczenie zawodowe")
6.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
6.2.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika.
Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.
6.2.2. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie
z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji,
a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

6.2.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia);
6.2.4. Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagał do
wglądu umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
6.2.5. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone
własnoręcznym podpisem i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", przez wyznaczonego przez nich
pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców.
6.2.6. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni przedłożyć
oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie
7.2. Pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego
na adres Dział Zamówień Publicznych, ul. S. Pigonia 6 Budynek A4, pok. 3, 35-310 Rzeszów lub drogą
elektroniczną na adres mochab@ur.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.
Uwaga: Zamawiający nie udziela wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu drogą telefoniczną.
Wszelkie ustalenia / wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówienia - dokonane drogą telefoniczną, nie są
wiążące.
7.3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
7.4. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ustawie).
7.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują na
adres e-mail jw.
7.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.7. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego
żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego
raportu z poczty elektronicznej o przesłaniu informacji.
7.8. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP/UR/208/2019 Wykonawcy powinni we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.
7.9. Zamawiający nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli odpowiedzi na
wszelkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie powyższego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek (zapytanie) bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
ogłoszenia
o zamówieniu. (zapytań). Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest
udostępniane ogłoszenie o zamówieniu.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej
i będzie wiążąca dla Wykonawców. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu będzie
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców zamieszczają odpowiednią informację na stronie
internetowej.
VIII. Oferty, ich przygotowanie, ocena i wybór najkorzystniejszej.
8.1. Termin związania ofertą:
8.1.1. Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni, liczone od terminu składania ofert.
8.1.2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
8.2. Opis sposobu przygotowywania oferty:
8.2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2.2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia oraz ustawy Pzp.
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załącznik do niniejszego
ogłoszenia
8.2.3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być
złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na
sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
8.2.4. Formularze i oświadczenia (stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) wymagane przez
Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty
wymagane przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy .
8.2.5. Ilekroć w Ogłoszeniu, lub załącznikach do niego, występuje wymóg podpisywania dokumentów lub
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć
że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać
upoważnienie do podpisywania oferty oraz wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą
(oświadczenia itp.). Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej notarialnie.
8.2.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej
stronie oferty podpis (podpisy) w przypadku gdy wykonawca posiada pieczęć opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
8.2.7. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafką osoby upoważnionej
do podpisywania oferty.
8.2.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna
cena.
8.2.9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta
w postępowaniu nr ZP/UR/208/2019 nie otwierać przed 31.10.2019r. godz. 11:30- Na kopercie
należy podać nazwę i dokładny adres wraz. z numerami telefonów Wykonawcy
- aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
8.2.10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
8.4. Opis sposobu obliczenia ceny
8.4.1 W Formularzu Ofertowym Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
8.4.2 Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie - PLN
IX. Kryteria (oceny) wyboru oferty (udzielenia zamówienia):
9.1. Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %)
A) Cena - 60 %
B) doświadczenie instruktora - 40 %
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Suma punktów uzyskana, w każdym z kryteriów będzie
traktowana, jako wartość punktowa oferty.
9.2. Sposób oceniania ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu zostanie przyznane w
następujący sposób:
Sposób oceny w kryterium cena (A):
C = najniższa wartość (cena brutto) z zaoferowanych x 100 x waga kryterium (0,6)
wartość(cena brutto) z badanej oferty
Sposób oceny w kryterium Doświadczenie zawodowe instruktora (B)
Do wyliczenie punktów w kryterium ,,doświadczenie zawodowe instruktora" tj. osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia Zamawiający uzna udokumentowane czyli potwierdzone odpowiednimi referencjami
samodzielnie przeprowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:
Dla zadania 1:
1 kurs/szkolenie z obsługi programu statystycznego PASW Statistics /PS IMAGO (trwające co najmniej 14
godzin) - 10 punktów
2 kursy/szkolenia z obsługi programu statystycznego PASW Statistics /PS IMAGO (trwające co najmniej 14
godzin każde) - 20 punktów
3 kursy/szkolenia z obsługi programu statystycznego PASW Statistics /PS IMAGO (trwające co najmniej 14
godzin każde) - 30 punktów
4 kursy/szkolenia z obsługi programu statystycznego PASW Statistics /PS IMAGO (trwające co najmniej
14godzin każde) - 40 punktów
Dla zadania 2:
Do wyliczenie punktów w kryterium ,,doświadczenie zawodowe instruktora" tj. osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia Zamawiający uzna udokumentowane czyli potwierdzone odpowiednimi referencjami
samodzielnie przeprowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
1 kurs/szkolenie z obsługi Systemu POMOST Std (trwające co najmniej 12godzin) - 10 punktów
2 kursy/szkolenia z obsługi Systemu POMOST Std (trwające co najmniej 12godzin każde) - 20 punktów
3 kursy/szkolenia z obsługi Systemu POMOST Std (trwające co najmniej 12godzin każde) - 30 punktów
4 kursy/szkolenia z obsługi Systemu POMOST Std (trwające co najmniej 14godzin każde) - 40 punktów
Aby punkty zostały przyznane należy do wykazu przedstawić referencje lub inny dokument jednoznacznie
potwierdzający wykonanie tłumaczenia.
Suma punktów uzyskana w każdym z kryteriów będzie traktowana jako wartość punktowa oferty.
a) Zamawiający informuje, że:
? Punkty za ,,doświadczenie zawodowe instruktora" będą przyznawane na podstawie
informacji zawartej w wykazie dot. kryterium doświadczenie zawodowe instruktora
(załącznik nr 5 do ogłoszenia).
? Punktowane będą jedynie usługi, których należyte wykonanie zostało potwierdzone
referencjami lub innymi dokumentami jednoznacznie wskazującymi należyte
wykonanie danej usługi
? Referencje lub treść dokumentów potwierdzających muszą być wystawione na
osobę wskazaną w wykazie lub w treści muszą wskazywać, że dana osoba wykonała
usługę (zał. nr 5)
? Usługi wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu w wykazie nr 4 nie
będą brane pod uwagę do oceny w kryterium doświadczenie zawodowe instruktora.
? W sytuacji nie złożenia wykazu nr 5, oferta wykonawcy w ramach przedmiotowego
kryterium oceny otrzyma 0 pkt.
? Wykaz i referencje nie podlegają uzupełnieniu.
? Nie wypełnienie wykazu nie powoduje odrzucenia oferty, jedynie nie przyznanie
punktów w kryterium ,,Doświadczenie zawodowe instruktora"
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów
Suma punktów(S) uzyskanych przez badaną ofertę: S= A+B
9.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9.4. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.
9.5. Rażąco niska cena. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9.10.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców zagranicznych unijnych lub w przypadku złożenia
oferty Wykonawców zagranicznych z krajów trzecich, Zamawiający wymaga podania jedynie ceny: netto
.............zł (słownie:.................................................). Zgodnie bowiem z prawodawstwem polskim,
podatek VAT oraz koszty odprawy celnej uiszcza Zamawiający w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów lub w przypadku nabycia towarów pochodzących od podmiotów
zagranicznych z krajów trzecich. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w toku oceny tego
rodzaju ofert doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług i dokona porównania
ofert w części dot. kryterium ceny. Wyliczony w ten sposób podatek, Zamawiający ma wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
X. Badanie ofert
10.1.W celu wyboru najkorzystniej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy złożone oferty zostały
sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia.
10.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
10.3.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5
Ogłoszenia, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez
siebie terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania wezwania tylko do Wykonawcy,
którego ofertę oceni jako najkorzystniejszą.
10.4.Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń oraz treści oferty.
10.5.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.5.1. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia;
10.5.2. została złożona w innej formie niż pisemna;
10.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
10.5.4. zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty Wykonawcy
wzbudzi podejrzenia Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez niego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia;
10.5.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
10.5.6. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na
niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnej zmiany treści oferty;
10.5.7. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
10.5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10.6. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli:
10.6.1. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub
10.6.2. nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
10.6.3. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postepowania
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
10.7.Zamawiający poprawi w ofercie:
10.7.1. oczywiste omyłki pisarskie,
10.7.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
10.7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
XI. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników, udzielenie zamówienia
11.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryteriów oceny ofert (kryteriów wyboru oferty) przyjętych w niniejszym postępowaniu.
11.2.Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona stosując wyłącznie kryteria i metody oceny
ustalone w Ogłoszeniu.
11.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców, o:
11.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
11.3.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
11.4.Zamawiający zawiadamia wykonawców zamieszczając informacje, o których mowa w punkcie
poprzedzającym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
11.5.Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej , informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia
zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu
zamówienia.
XII. Unieważnienie postępowania
12.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
12.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną;
12.1.3. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
12.1.4. w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności
z naruszeniem postanowień Ogłoszenia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
12.2.Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
uchylać się będzie od zawarcia umowy.
12.3. Jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
12.4.O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wykonawców, zamieszczając zawiadomienie
wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.
12.5.W przypadku braku ofert, jak również w przypadku odrzucenia wszystkich ofert ze względu na
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania i przeprowadzenia negocjacji z jednym,
wybranym przez siebie wykonawcą
Zamawiający może nie udzielić niniejszego zamówienia, wówczas zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy PZP
niezwłocznie zamieszcza informację o nieudzieleniu zamówienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej.
Kontakt:VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1. Osoba uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Magdalena Ochab
e- mail mochab@ur.edu.pl
Adres do korespondencji:
Dział Zamówień Publicznych
ul. S. Pigonia 6 Budynek A4, pok. 3, 35-310 Rzeszów
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:ZP/UR/208/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: