Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i realizacja usług szkoleniowych z zakresu montażu filmów
Organizator:Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL7010033996
Telefon / fax:600317095
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123934
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPMA.10.03.01-14-E005/20 - OKNO na karierę

Część 1
Zamówienie _ szkolenia filmowe

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja usług szkoleniowych z zakresu montażu filmów.
2. Szkolenia skierowane są dla Nauczycieli/Nauczycielek ze Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Ul. Chopina 99a/Chodakowska 16, 96-503 Sochaczew.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz innych istotnych warunków zamówienia został szczegółowo opisany w tabelce umieszczonej w rozdziale nr 5- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz rozdziale nr 6-INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zajęcia będą odbywać się w Szkole w formie teoretycznej jak i praktycznej. Tryb prowadzenia zajęć to stacjonarny.
5. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia zajęć w formie e-learningu, chyba, że przepisy związane z wystąpieniem pandemii uniemożliwią naukę stacjonarną.
6. Godzina zajęć wynosi 45 minut. Przerwy w zajęciach są elastyczne, w związku z powyższym, Wykonawca w porozumieniu z Uczestnikami/Uczestniczkami je ustala.
7. Zajęcia będą odbywać się w semestrze letnim oraz zimowym, w dniach wolnych od zajęć oraz w weekendy lub innych wskazanych terminach przez Zamawiającego lub Koordynatora z ramienia Szkoły.
8. Każde ze zajęć wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia, rozpocznie się nie wcześniej niż we wrześniu 2022 r. i zakończy nie później niż w styczniu 2023 r, po wcześniejszym podpisaniu Umowy z Zamawiającym. Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego, po złożeniu podpisów na Umowie przez ostatnią ze Stron. Szacowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą to wrzesień 2022 roku.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany okresu realizacji Projektu ,,OKNO na karierę".
10. Szczegółowy harmonogram zajęć Wykonawca będzie każdorazowo ustalał z Zamawiającym oraz Koordynatorem z Ramienia Szkoły, lecz nie później niż 7 dni przed planowaną formą wsparcia z uwzględnieniem planu lekcji obowiązującego w Szkole oraz dostępnych Sal dydaktycznych. Wykonawca nie może SAM decydować o zmianie terminów zajęć bez konsultacji z Zamawiającym oraz z Koordynatorem z ramienia Szkoły.
11. Szczegółowy harmonogram zajęć Wykonawca, będzie przesyłał w formie pisemnej do Zamawiającego. Zamawiający przesłany harmonogram przez Wykonawcę, będzie każdorazowo przesyłał Instytucji Zarządzającej, która na jego podstawie, będzie dokonywać wizyt monitorujących w miejscu realizacji zajęć.
12. Zajęcia obowiązkowo muszą rozpocząć się i zakończyć testem wiedzy związanym z tematyką zajęć (pre-test, post-test), przygotowanym przez Wykonawcę, na podstawie którego będzie możliwe zbadanie przyrostu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (efekty uczenia się). Wykonawca pre+post testu przygotuje raport podsumowujący z osiągniętych wyników.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów merytorycznych/dydaktycznych na każde zajęcia formie elektronicznej. Wzór opracowanych materiałów musi zostać przekazany każdorazowo Zamawiającemu po każdych zrealizowanych zajęciach wraz z pozostałymi dokumentami, o których będzie mowa poniżej.
14. Przez materiały dydaktyczne/merytoryczne rozumie się szczegółowy skrypt, bądź prezentację dotyczącą wykładanych zajęć (cały zakres). Wykonawca pierwszego dnia zajęć przekaże Uczestnikom/Uczestniczkom na wyłączność wskazane materiały dydaktyczne/merytoryczne w formie elektronicznej, bądź w formie papierowej. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się przekazać dla Uczestników/Uczestników zajęć materiały merytoryczne/dydaktyczne w formie drukowanej, wówczas drukuje je na własny koszt dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek zajęć. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone materiały nie będą naruszały praw i dóbr osobistych innych osób. W związku z tym, iż Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wizualizacji zgodnych z wytycznymi EFS I RPO Mazowieckiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem: Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.; Kart Wizualizacji dla Programów Regionalnych - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego musi pamiętać, aby materiały merytoryczne/dydaktyczne, przekazywane Uczestnikom/Uczestniczkom zajęć były oznaczone następującymi znakami: znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem Województwa Mazowieckiego. W przypadku kiedy Wykonawca decyduje się na wydruk materiałów w kolorze zobowiązuje się dołączyć flagę Rzeczpospolitej Polskiej.
15. Wykonawca zobowiązany jest na początku zajęć poinformować Uczestników/Uczestniczek, iż zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi logistycznej zajęć.
17. Wykonawca zobowiązuje się po każdych zajęciach do wydania na wyłączność IMIENNYCH ORYGINALNYCH certyfikatów/zaświadczeń dla każdego Uczestnika/Uczestniczki danej formy wsparcia (w przypadku potwierdzonej na listach obecności 90 % frekwencji), a dla Zamawiającego kopii powyższych certyfikatów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z listą, w której każdy Uczestnik/Uczestniczka odnotuje własnoręcznym podpisem informacje dotyczącą odebrania certyfikatu/zaświadczenia z zajęć.
18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości szans w tym równości płci i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji usługi szkoleniowej.
19. Wykonawca oznaczy sale dydaktyczne, w których realizowane będą zajęcia plakatami przygotowanymi przez Zamawiającego zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów.
20. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych podczas realizacji danych zajęć.
21. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wskazanym osobom przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli, w każdym czasie, w szczególności ich przebiegu, treści wykorzystywanych materiałów, frekwencji Uczestników/Uczestniczek oraz do prowadzenia wizyt monitorujących.
22. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na każdych zajęciach dziennika zajęć. Dziennik zajęć musi zostać uzupełniony danymi od pierwszych zajęć do ostatnich zrealizowanych zajęć. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dziennika zajęć każdorazowo osobie upoważnionej do kontroli przez Zamawiającego. Wspomniany dziennik Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zrealizowanej usłudze.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-06
Termin składania:2022-09-06
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
sochaczewski
Gmina
Sochaczew
Miejscowość
Sochaczew
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
ff) Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu Umowy zawartej z Wykonawcą (zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2. punkt 20 Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
w szczególności zmiany, które:
? nie prowadzą do zmiany charakteru zawartej Umowy w stosunku do złożonej oferty, chyba że zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
lub/i
? dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych podstawowym zamówieniem o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
lub/i
? zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
gg) Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń terminu wykonania Umowy, kiedy data dostarczenia przedmiotu Umowy będzie niemożliwa do zrealizowania, a spowodowana:
? epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem, stanem wyjątkowym, pożarem, powodzią, wojną
? następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
? zmianą dotyczącą okresu daty początkowej i daty końcowej realizacji projektu ,,OKNO na karierę",
? nie zrekrutowaniem wystarczającej liczby Uczestników/Uczestniczek zajęć w ramach jednej grupy szkoleniowej,
? wystąpieniem innych niezależnych przesłanek w zakresie wypadków okolicznościowych, których nie dało się przewidzieć,
hh) Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie: oczywistych omyłek pisarskich , rachunkowych, warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna, z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, a mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
ii) Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez podania powodu z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy za 2 - tygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z postanowień objętych Umową. Czas liczony jest od momentu pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy przez drugą stronę.
jj) Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie zajęć ze względu na długi okres realizacji Projektu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie zmniejszenia ilości, osób na tych zajęciach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i Partnerów Projektu a także liczby zrekrutowanych Uczestników Projektu. Zmiany w Umowie będą wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu zmian w Projekcie i akceptacji tych zmian przez Instytucję Zarządzającą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
WARUNEK NR 1
W udziale zamówienia mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzy i doświadczenie oraz dysponują odpowiednio wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą trenerską.
1) Oferenci muszą oświadczyć, iż w okresie dwóch lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w okresie prowadzenia, zrealizowali co najmniej 80 godzin szkoleniowych zbieżnych z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania następujących elementów dotyczących zrealizowanych godzin szkoleniowych tj.
? tytuł przeprowadzonego szkolenia (jeżeli z tytułu szkolenia nie wynika zbieżność z przedmiotem zamówienia, należy wskazać zakres merytoryczny szkolenia)
? podmiot na rzecz którego zostały przeprowadzone godziny szkoleniowe (nazwa + adres)
? liczba zrealizowanych godzin szkolenia
? szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia realizacji szkolenia (DD-MM-RRRR_DD-MM-RRRR).
Powyższy warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak załącznika będzie skutkować odrzuceniem oferty. W przypadku, kiedy załącznik będzie zawierał oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste błędy, bądź nie będzie zawierać wszystkich elementów, Zamawiający JEDNOKROTNIE wezwie Wykonawcę do uzupełnienia załącznika w wyznaczonym terminie) . W przypadku braku złożenia korekty przez Wykonawcę w odpowiednim terminie , Zamawiający odrzuci ofertę.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
WARUNEK NR 2
Oferenci zobowiązani są do przedstawienia szczegółowego konspektu do szkolenia wskazanego w niniejszym zapytaniu,
Konspekt musi zawierać WSZYSTKIE następują elementy:
? nazwa zajęć
? grupa docelowa
? miejsce realizacji zajęć
? łączna ilość h
? łączna liczba osób
? cel zajęć
? metoda pracy zajęć
? szczegółowy program zajęć wraz z harmonogramem czasowym (każdy element/temat musi mieć przypisaną ilość h)
? matryca efektów uczenia się: wykaz efektów uczenia się: wiedza, umiejętności, kompetencje
? metoda weryfikacji efektów uczenia się
? sposób dokumentacji efektów uczenia się
Powyższy warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
Brak załącznika będzie skutkować odrzuceniem oferty. W przypadku, kiedy załącznik będzie zawierał oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste błędy, bądź nie będzie zawierać wszystkich elementów, Zamawiający JEDNOKROTNIE wezwie Wykonawcę do uzupełnienia załącznika w wyznaczonym terminie) . W przypadku braku złożenia korekty przez Wykonawcę w odpowiednim terminie , Zamawiający odrzuci ofertę.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
INNE DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca do oferty dołączy podpisany załącznik nr 4- Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż w przypadku braku załącznika, bądź braku wymaganego podpisu na nim, odrzuci ofertę, bez możliwości uzupełnienia.
2. Wykonawca do oferty dołączy podpisany załącznik nr 5- ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z obowiązkiem informacyjnym".
Zamawiający informuje, iż w przypadku braku załącznika, bądź braku wymaganego podpisu na nim, odrzuci ofertę, bez możliwości uzupełnienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-26
Data ostatniej zmiany
2022-08-26 15:19:42

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM 1 (K1) - CENA CAŁKOWITA OFERTY (BRUTTO), WAGA 80 %
szczegółowy opis w Załączniku nr 1
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM 2 (K2) - ,,ELASTYCZNOŚĆ WYKONAWCZA" (ODWOŁANIE SZKOLENIA)", WAGA 20 %
Szczegółowy opis w Załączniku nr 1
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magda Rakowska
tel.: 600317095
e-mail: m.rakowska@upemi.pl
Kod CPV:39162200-7, 80000000-4, 80500000-9
Numer dokumentu:2022-542-123934
Źródło: Internet i własne
Załączniki: