Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25688631 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-21
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i wydanie bigosu leśnego
Organizator:Powiat Lwówecki
Adres: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lwówecki
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/807913
Opis:Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie i wydanie bigosu leśnego w plenerze na imprezie Dolnośląski Festiwal Dary Lasu (z uwzględnieniem wymaganych przepisów)
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/807913
Składania : 29-08-2023 13:00:00
Otwarcia : 29-08-2023 13:05:00
Termin składania:2023-08-29
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Zamawiający:
Powiat Lwówecki zaprasza do złożenia oferty na: przygotowanie i wydanie bigosu leśnego
w plenerze na imprezie Dolnośląski Festiwal Dary Lasu (z uwzględnieniem wymaganych przepisów).
Nazwa artykułu
j.m.
Ilość
termin wykonania
Miejsce dostawy
Usługa przygotowania i wydania bigosu leśnego
szt
1
2023-09-23
Lwówek Śląski
Szczegółowy opis zamówienia:
Usługa składa się z trzech części opisanych poniżej:
Zakup surowców do przygotowania bigosu leśnego, ok. 2 x 200 litrów wraz ze wstępną obróbką wybranych surowców, tj. mięs, kapusty, wywaru, zakup miseczek, łyżeczek, chleba i serwetek do wydania posiłku - około 1000 porcji 350g jedna porcja.
Organizacja gotowania potrawy podczas Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu
w Parku Miejskim we Lwówku Śl.
Wydanie bigosu. Zapewnienie naczyń jednorazowych, kromki chleba lub bułki do porcji bigosu.
Rozpoczęcie gotowania potrawy około 13.30, zakończenie gotowania i rozpoczęcie wydawania około godz. 17.00.
Wykonawca zapewnia: surowce, przyprawy, pieczywo, miejsce do wydawania potrawy, paliwo stałe do dwóch kotłów. Zamawiający dostarczy dwa kotły wraz z paleniskami, każdy o pojemności 250 litrów w dniu imprezy do godziny 11.00.
Miejsce i sposób złożenia oferty:
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29.08.2023 godz. 13:00 lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim albo przesłać wypełniony i podpisany skan oferty na e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl
2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w postepowaniu dokumenty.
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania".
4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie może zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio
w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę"
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona lub datę wpływu do Zamawiającego poczty elektronicznej.
6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 23.09.2023 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 807913
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: