Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19176075 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-28
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku
Organizator:Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 55 40 730,
E-mail:
Opis:Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski (UOTT UW) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie jednej aktualizacji wyceny wynalazku z dziedziny biochemii, w tym przygotowanie analizy potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji.
Zapytanie jest w pełni pokryte ze środków Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwóch wycen dwóch zgłoszeń wynalazków z dziedziny biochemii, w tym przygotowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego i strategii komercjalizacji pt:
1) Nowe peptydomimetyki hybrydowe do zastosowań w bólu neuropatycznym.
Wycena musi zawierać następujące elementy:
1) Opis przedmiotu analizy
2) Analizę potencjału komercjalizacyjnego:
- ocenę gotowości rozwiązania w kontekście komercjalizacji,
- analizę szans i ograniczeń wdrożenia,
- analizę formalno-prawną,
3) Analizę rynku:
- wielkość rynku polskiego, amerykańskiego,
- analizę konkurencji,
4) Strategię komercjalizacji:
- analizę SWOT,
- analizę ścieżek komercjalizacji,
- rekomendowaną ścieżkę komercjalizacji,
- analizę ryzyka,
5) Wycenę wynalazku:
- wybór metody wyceny (zastosować dwie metody: dochodową DCF i kosztową),
- założenia wyceny z uwzględnieniem zakresu przedmiotowego wynalazku oraz wszystkich jego możliwych
zastosowań, a także obszaru geograficznego i czasu ochrony patentowej,
- obliczenia na potrzeby wyceny.
6) Podsumowanie.
7) Źródła.
Zleceniodawca udostępni Wykonawcy opisy zgłoszeń patentowych.
Wykonanie na podstawie umowy o dzieło.
Rozliczenie nastąpi po przekazaniu wycen, odbiorze protokołem i przekazaniu Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku (wystawionej w dniu odbioru).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z:
o załącznikiem nr 1 - odpis aktualny KRS lub wydruk z CEIDG lub życiorys zawodowy;
o załącznikiem nr 2 - wykaz zrealizowanych usług i osób wskazanych do realizacji zamówienia.
2. Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów (formularza ofertowego i załączników do formularza) do dnia 04 maja 2020 do godz. 23:59 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bszczepanik@uott.uw.edu.pl
Termin składania:2020-05-04
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
21 dni od zamówienia
Wymagania:V. WARUNKI i KRYTERIA OCENY OFERT
1. Warunki udziału w zamówieniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają w przedmiocie działalności PKD lub doświadczeniu zawodowym wynikającym z CV działalność związaną z przedmiotem zamówienia, w tym badania i analizy techniczne. Ocena będzie dokonana na podstawie nadesłanego odpisu aktualnego z KRS lub wpisu do CEIDG lub życiorysu osoby wskazanej do realizacji zamówienia (w przypadku oferty osoby fizycznej) stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykazali się wykonaniem minimum 10 wycen zgłoszeń patentowych/wynalazków z dziedziny biotechnologii lub biochemii. Wymaga się rekomendacji lub protokołów odbioru lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie wycen. Ocena będzie dokonana na podstawie analizy załącznika nr 2 do oferty.
c) posiadają potencjał techniczny m. in. dostęp do danych rynkowych, pochodzących z profesjonalnych zewnętrznych baz danych z informacjami niedostępnymi powszechnie o rynkach, których dotyczą wyceniane wynalazki, w tym rynkach zbytu, trendach panujących na rynku, informacje o podmiotach gospodarczych działających na rynkach właściwych dla ocenianych Wynalazków. Ocena na podstawie oświadczenia w formularzu oferty.
d) dysponują minimum 2 osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w tym jedną z wykształceniem z zakresu biotechnologii, chemii lub biologii. Od każdej z osób wymaga się minimum 3 lat doświadczenia w przygotowywaniu wycen wynalazków z branży biochemicznej i/lub biotechnologicznej i analiz komercjalizacyjnych wynalazków. Ocena będzie dokonana na podstawie załącznika nr 2 do oferty - wykaz usług i osób do realizacji zamówienia.
e) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia i przedstawią oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym. Ocena na podstawie oświadczenia w formularzu oferty.
2. Kryteria oceny:
Kryterium 1 (C) - cena brutto 70%,
Kryterium 2 (D) - doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 30%,
3. Sposób oceny ofert:
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, przy czym 1%=1 pkt.
Sposób wyliczania punktów: S = C+D
gdzie: S - suma uzyskanych punktów C - punkty z kryterium cena brutto, D - doświadczenie,
Kryterium 1: (Cena minimalna brutto/Cena oferty brutto) x 70 %.
Kryterium 2 - Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia - 30%.
Za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia punkty będą obliczane wg wzoru: łączna liczba lat doświadczenia w realizacji usług obydwu osób wskazanych do realizacji zamówienia w załączniku do oferty (0 - 30 pkt.) czy czym 1 rok = 1 pkt.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Oferenta oraz możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia bez podawania przyczyn.
7. Informacja na temat wyników wyboru oferty zostanie przekazana Oferentom drogą elektroniczną oraz na stronie baza konkurencyjności.
Kontakt:Wszelkich informacji dot. zapytania udzielą Bożena Szczepanik, e-mail: bszczepanik@uott.uw.edu.pl
Kod CPV:79120000-1, 79000000-4
Numer dokumentu:28/UOTT/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: