Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-11
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie oprogramowania serwerowego
Organizator:Rentilt Sp. z o.o
Adres: Ludwika Zamenhofa 29/U3, 15-435 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL5423437698
Telefon / fax:531 755 715
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117534
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.02-20-0101/21 - Rentilt - zintegrowany system do zarządzania procesem wypożyczania pojazdów dedykowany klientom biznesowym i indywidualnym.

Część 1
Usługi dotyczące wytworzenia oprogramowania serwerowego.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem oprogramowania serwerowego odpowiedzialnego za komunikację z uniwersalnym modułem sterującym, aplikacją mobilną oraz aplikacją webową wraz z testowaniem stworzonego oprogramowania.
Zamawiający realizuje projekt mający na celu stworzenie zintegrowanego systemu do zarządzania procesem wypożyczania pojazdów. Rozwiązanie polegać będzie na odpowiedniej modyfikacji kluczyka samochodowego tworząc z niego sterowalny moduł, mogący otwierać i zamykać pojazd. Moduł będzie składał się ze zmodyfikowanej płytki elektronicznej obecnej w kluczyku samochodowym, jednostki sterującej, GPS oraz podzespołu pozwalającego na łączność bezprzewodową WiFi. System informatyczny będzie się składał z baz danych przechowujących m.in. informacje o pojazdach, powierzchni dyskowej w formie serwera FTP do przechowywania dokumentacji zdjęciowej tworzonej przed i po wynajęciu pojazdu oraz aplikacji mobilnej.
Aktualnie Zamawiający jest na etapie projektowana architektury informatycznej całego systemu Rentilt włączając w to system serwerowy, aplikację mobilną, aplikację webową oraz protokoły komunikacji (API). Przeprowadzone zostaną również pracę programistyczne mające na celu przygotowanie systemu serwerowego odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy aplikacją mobilną, a uniwersalnym modułem sterującym.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Stworzenie architektury systemu wraz z dokumentacją.
W ramach usługi zostanie wykonany projekt systemu informatycznego Rentilt przedstawiający dokumentację zawierającą minimum
o Zawarcie poszczególnych komponentów systemu, m.in. system serwerowy, moduły sterujące pojazdami, system płatności, obsługa transakcji przez Dashboard.
o Zawarcie informacji o proponowanych technologiach wytworzenia każdego z elementów systemu.
o Sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
o Schemat komunikacji.
o Schemat użycia przez poszczególnych użytkowników.
o Zaprojektowanie sposobu przechowywania danych w poszczególnych elementach systemu, w tym zaproponowanie najbardziej odpowiedniej bazy danych.
2. Przygotowanie API systemu serwerowego oraz dokumentacji
W ramach usługi wymagane jest wykonanie:
o Zaprojektowane API systemu zgodnie z zasadami optymalizacji wymiany i przechowywania danych,
o API przygotowanego do komunikacji z aplikacją mobilną przez zapytania http,
o API przygotowanego do komunikacji przez WebSocket pomiędzy uniwersalnym modułem sterującym, a serwerem,
o Przedstawienie w formie dokumentu opisu formatu danych wraz z opisem
3. Przygotowanie oprogramowania serwerowego bazodanowego.
Oprogramowanie serwerowe będzie stanowiło część systemu odpowiedzialnego za przechowywanie danych oraz komunikację z innymi elementami systemu.
W ramach usługi wymagane jest wykonanie:
o przygotowanie konfiguracji systemu operacyjnego na licencji opensource (preferowany Linux Debian)
o sporządzenie konfiguracji kontenerów Docker
o preferowana technologia .NET lub NodeJS.
o przygotowanie oprogramowania do pracy w systemie operacyjnym na licencji opensource (preferowany Linux Debian) z możliwością instalacji w chmurze na serwerze dedykowanym.
o Preferowaną bazą danych jest MongoDB lub MySQL w zależności od architektury systemu stworzonej w pkt. 1.
4. Przygotowanie oprogramowania serwerowego odpowiedzialnego za komunikację LTE.
Stworzenie infrastruktury informatycznej umożliwi komunikację z uniwersalnymi modułami sterującymi pojazdami.
W ramach usługi wymagane jest wykonanie:
o serwera współpracującego z wybranym modemem LTE lub współpracując z usługami zewnętrznymi np. firmy OVH udostępniającymi możliwość maszynowego wysyłania wiadomości sms,
o sporządzenie konfiguracji kontenerów Docker
o preferowana technologia .NET lub NodeJS.
o przygotowanie oprogramowania do pracy w systemie operacyjnym na licencji opensource (preferowany Linux Debian) z możliwością instalacji w chmurze na serwerze dedykowanym.
o Preferowaną bazą danych jest MongoDB lub MySQL w zależności od projektu systemu wytworzonego w pkt. 1.
5. Oprogramowanie do rozliczania płatności - integracja
Oprogramowanie będzie funkcjonowało w sposób ciągły na serwerze dedykowanym. Oprogramowanie będzie funkcjonowało w sposób ciągły na serwerze dedykowanym. W tym celu należy przygotować komponent integrujący się z dostawcami płatności elektronicznych takich jak BlueMedia, czy PayU. W ramach usługi wymagane jest wykonanie:
W ramach usługi wymagane jest wykonanie:
o integracja z jednym z uzgodnionych dostawców płatności elektronicznych (BlueMedia, PayU, inny),
o uwzględnienie płatności poprzez link, wprowadzenie kodu blik oraz wprowadzenie danych karty płatniczej
o wytworzenie API serwera do realizacji płatności umożliwiające realizację płatności przez klientów (aplikacja mobilna).
o zaprojektowanie i skonfigurowanie zabezpieczeń,
o wdrożenie wybranej najodpowiedniejszej bazy danych - przygotowanie dokumentacji
6. Testy manualne i automatyczne
W ramach usługi zostaną wykonane pogłębiony testy manualne i automatyczne w dwóch iteracjach
o Wykonanie usystematyzowanych testów (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, regresyjnych i strukturalnych) w oparciu o założenia wynikające z powstałej architektury systemu.
o Sporządzenie usystematyzowanego raportu z listą błędów do poprawy.
o Wykonanie drugiej iteracji usystematyzowanych testów (w zależności od potrzeby funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, regresyjnych i strukturalnych) po wprowadzonych poprawkach.
o Sporządzenie usystematyzowanego raportu z wykonanych testów wskazującego listę wykrytych i naprawionych błędów.
o Przedstawienie w formie dokumentu proponowanych innych usprawnień.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-18
Termin składania:2022-07-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Termin realizacji usługi: 31.08.2022
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
- zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy,
- uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji etapu/projektu od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający stosowne oświadczenie: ,,posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia".
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik pdf zawierający skan podpisanej oferty bądź jako plik pdf oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres: j.kaczmarczyk@rentilt.com lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Złożenie oferty w inny sposób niż wskazany powyżej skutkuje nieważnością oferty.
2. Oferty należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu oferty cenowej stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
4. Ważność oferty powinna wynosić min. 30 dni.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie zgodnie z wymogami zawartymi w treści ogłoszenia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy lub członkami organów Zamawiającego a Wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do ogłoszenia (Formularz oferty). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-11
Data ostatniej zmiany
2022-07-11 14:01:00

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Cena netto (C)
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
C = Cmin/Co x 70 pkt.
C - liczba punktów dla badanej oferty
Cmin - najniższa cena netto za całość przedmiotu zamówienia spośród uzyskanych ważnych ofert
Co - cena netto za całość przedmiotu zamówienia w badanej ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1. Termin płatności w dniach (P)
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
P = Po/Pmax x 30 pkt.
P - liczba punktów dla badanej oferty
Po - termin płatności w dniach w badanej ofercie
Pmax - najdłuższy termin płatności w dniach spośród uzyskanych ważnych ofert
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jarosław Kaczmarczyk
tel.: 531 755 715
e-mail: j.kaczmarczyk@rentilt.com
Kod CPV:72254000-0, 72260000-5
Numer dokumentu:2022-40721-117534
Źródło: Internet i własne
Załączniki: