Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27350973 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-17
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie oraz przeprowadzenie na panelu internetowym 3-falowego badania podłużnego metodą CAWI
Organizator:Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 22 55 20 000
E-mail:
Opis:Szacowanie wartości zamówienia na realizację podłużnego (trzy fale) badania online
w 11 krajach, w którym w każdym kraju minimum 550 osób weźmie udział we
wszystkich pomiarach w ramach projektu Horyzont Europa RIA ,,Politics of Grievance
and Democratic Governance", akronim PLEDGE.
W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Wydział
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej
wyceny usługi.
II. Przedmiot wyceny
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie na panelu internetowym
3-falowego badania podłużnego metodą CAWI z pomiarem prowadzonym trzykrotnie wśród
tej samej grupy osób co sześć miesięcy, do którego dane zbierane byłyby
na porównywalnych platformach badawczych w 11 europejskich krajach: 1) Finlandii, 2)
Szwecji, 3) Niemczech, 4) Grecji, 5) Polsce, 6) Belgii, 7) Hiszpanii, 8) Turcji, 9) Węgrzech,
10) Wielkiej Brytanii oraz 11) Ukrainie. Co istotne, Belgii i Ukrainie badanie będzie
przygotowane w dwóch wersjach językowych, które będą przedstawione każdej osobie
badanej do wyboru: niderlandzkim i francuskim w Belgii, ukraińskim i rosyjskim w Ukrainie.
W każdym z krajów próba w pierwszej fali powinna być reprezentatywną próbą
losowo-kwotową (płeć x wiek x wielkość miejscowości zamieszkania) osób dorosłych
zamieszkujących dany kraj i wynosić ok. 1100 osób. Próba końcowa, tj. osoby, które wzięły
udział we wszystkich trzech pomiarach, powinna składać się z ok. 50-70% próby w fali
pierwszej. W przygotowanym kwestionariuszu znajdzie się ostatecznie ok. 150-200 pozycji.
Zlecenie objęłoby również przygotowanie skryptu ankiety na podstawie szablonów
dostarczonych w formacie MS Word (.docx) oraz dostarczenie zbioru danych w formacie
SPSS (.sav) ze zmiennymi opisanymi zgodnie z treścią kwestionariusza.
W ramach zlecenia wykonawca jest zobowiązany do w szczególności:
o rekrutacji uczestników i uczestniczek badania oraz zapewnienia im wynagrodzenia
o przygotowania skryptu badania (dostosowanego do formy ankiet internetowych) na
podstawie dostarczonego kwestionariusza
o Udostępnienia Zamawiającemu linków do testów i weryfikacji oprogramowanych ankiet
on-line.
o obsługi technicznej badania;
o przeprowadzenia badania w trzech etapach;o przygotowania cząstkowych baz danych po pomiarze pierwszym i drugim oraz całościowej
bazy danych po pomiarze trzecim.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Wycena usługi
W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie zarówno ceny netto, jak i
brutto (jeśli dotyczy) w złotych (dopuszczalne jest podanie kwoty w euro - w takim
przypadku do przeliczenia i porównania ofert przyjęty zostanie kurs podany przez NBP w
dniu opublikowania szacowania) oraz specyfikacji zamówienia, w tym w zakresie spełniania
zapisanych wymagań, do dnia 05.07.2024 r. do godz. 16:00 na adres:
maciej.siemiatkowski@psych.uw.edu.pl
Termin składania:2024-07-05
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji
Badanie powinno zostać zrealizowane w ciągu 15 miesięcy od podpisania umowy w tym:
Etap I (pierwszy pomiar) - w okresie dwóch miesięcy od podpisania umowy;
Etap II (drugi pomiar) - po upływie 6 miesięcy od Etapu I;
Etap III (trzeci pomiar) - po upływie 6 miesięcy od Etapu II.
Wymagania:Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie stanowi oferty w myśl
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Kontakt:Osoba do kontaktów w ww. sprawie: Maciej Siemiątkowski
(maciej.siemiatkowski@psych.uw.edu.pl)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: