Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie projektu oraz wykonanie zagospodarowania klombu
Organizator:Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
Adres: Rzetnia 87, 63-600 Kępno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kępiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 62 791 41 75; +48 62 782 77 65
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie zagospodarowania klombu przed budynkiem pałacu DPS w Rzetni. Obecnie w/w teren porośnięty jest trawą oraz obsadzony drzewami. Zamawiający we własnym zakresie wykona wycinkę drzew. Dalsze czynności należeć będą do Wykonawcy:
- przygotowanie terenu - usunięcie trawy, odpowiednie nawiezienie terenu wg wymagań przyszłych nasadzeń (np. żyzna gleba, odpowiedni nawóz)
- wykonanie nasadzeń - Zamawiający nie dopuszcza roślin jednorocznych, tylko wieloletnie; rośliny wybrać należy spośród listy zatwierdzonej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu: tawuły japońskie, róże bonica, beberysy, krzewuszki, hortensje bukietowe, przywrotnik ostroklapowy, rozchodnik, żurawki ogrodowe, brunera wielkolistna, funkie, liliowce, trawy - rozplenica japońska, lawenda, liatria kłosowa, wrzos, pięciorniki, przetacznik, czosnek olbrzymi, kocimiętka, szałwia omszona; pod uwagę należy wziąć warunki w miejscu sadzenia roślin (nasłonecznienie itp.) aby wybrać odpowiednie gatunki.
- wykończenie - Zamawiający wymaga aby miejsce sadzenia roślin wyłożone było odpowiednią matą przeciw chwastową i wysypane korą, w obszarze gdzie nie będą posadzone rośliny musi być zasiana trawa, granice między trawnikiem a roślinami należy wyłożyć obrzeżami trawnikowymi.
Klomb jest w kształcie koła o średnicy 24 metry. Teren do zagospodarowania można oglądać w dniach pracujących od pon-pt w godzinach 7-15.
Miejsce i termin składania ofert: Propozycję należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2018 w zaklejonej kopercie w Biurze Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Kopertę należy zaadresować na Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Kępno oraz napis: Propozycja dot. Rewitalizacji części kompleksu pałacowo-parkowego DPS w Rzetni.
Termin składania:2018-05-08
Wymagania:2. Zamawiający na wykonanie zadania przeznacza maksymalnie 15 000 zł brutto. Wykonawca musi przygotować projekt oraz wykonać zagospodarowanie (wraz z sadzonkami oraz pozostałymi koniecznymi materiałami) za w/w cenę. Oferty z wyższą ceną nie będą rozpatrywane.
3. Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do załączenia wizualizacji projektu. Na podstawie wizualizacji projektu Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
- ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką,
- ma obejmować całość zamówienia
2. Wymagany termin realizacji umowy: termin zadeklarowany przez Oferenta.
3. Termin płatności - 21 dni od daty wpływu faktury wystawionej.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Kryterium termin wykonania T 0-30 pkt
- do 31.05.2018 - 30 pkt
- do 30.06.2018 - 20 pkt
- do 30.07.2018 - 10 pkt
- po 30.07. 2018 - 0 pkt
Kryterium zgodność roślin R 0-20 pkt
- wybór roślin spośród listy - 20 pkt
- inne rośliny - 0 pkt
W pozostałych kryteriach każda oferta będzie oceniana indywidualnie przez poszczególnych członków Komisji na podstawie przedłożonego projektu wraz z wizualizacją. Każdy z oceniających członków komisji oceniać będzie projekt z wizualizacją i przyzna ocenianemu projektowi od 0-25 pkt
Kryterium estetyka E 0-45 pkt (max. 15 pkt od jednego członka komisji):
- za układ zagospodarowania 0-15 pkt (max. 5 pkt od jednego członka komisji)
ocena zostanie dokonana ze szczególnym uwzględnieniem proporcji powierzchni; więcej punktów przyznane będzie projektom nie sprawującym wrażenia dysproporcji, przeładowania
- za kolorystykę nasadzeń 0-15 pkt (max. 5 pkt od jednego członka komisji)
ocena zostanie dokonana ze szczególnym uwzględnieniem współgrania kolorów nasadzeń
- za spójność projektu 0-15 pkt (max. 5 pkt od jednego członka komisji)
najwyżej punktowane będą projekty, w których poszczególne nasadzenia będą estetycznie wkomponowane, projekt nie będzie zbyt "płaski"
Kryterium wkomponowanie w istniejący krajobraz i charakter budynku W 0-30 (max. 10 pkt od jednego członka komisji):
- za zbieżność założeń projektowych z istniejącymi warunkami 0-15 pkt (max. 5 pkt od jednego członka komisji), mniej punktów zostanie przyznanych za zakłócenie proporcji poprzez zbyt wysokie lub zbyt niskie nasadzenia
- za zachowanie kolistego charakteru klombu 0-15 pkt (max. 5 pkt od jednego członka komisji)
Ostateczna liczba pkt wynikać będzie z zsumowania liczby pkt uzyskanych w ocenie poszczególnych kryteriów:
O = T + R + E + W
gdzie:
O - oznacza ocenę oferty badanej
T - liczba pkt w kryterium termin wykonania
R - liczba pkt w kryterium zgodność roślin
E - liczba pkt w kryterium estetyka
W - liczba pkt w kryterium wkomponowanie
5. Wykonawca składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
- formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki wg załączonego wzoru:
* posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* dysponuje odpowiednim zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania niniejszego zamówienia,
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
* nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej. W cenę należy wliczyć:
- wartość usługi i materiałów określonych w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
8. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 166.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2017r., z zastrzeżeniem art.701 ust.3 oraz art. 703 ust.2 kodeksu cywilnego.
Kontakt:9. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami: Ewelina Anioł tel. 62 7914175
Numer dokumentu:DPS.DAG.2610.5.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: