Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie projektu wykonawczego oznakowania węzłów przystankowych
Organizator:Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 61 64 77 308
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI DO 30 TYS. EURO
Przygotowanie projektu wykonawczego oznakowania węzłów przystankowych Poznański Szybki Tramwaj: Słowiańska, Aleja Solidarności, Lechicka Poznań Plaza, Kurpińskiego, Szymanowskiego, os. Sobieskiego w standardzie nowego SIM Poznań.
4. Adres pod którym zamieszczony jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
www.zdm.poznan.pl - zamówienia publiczne
5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie projektu wykonawczego oznakowania węzłów przystankowych PST: Słowiańska, Aleja Solidarności, Lechicka Poznań Plaza, Kurpińskiego, Szymanowskiego, os. Sobieskiego w standardzie nowego SIM Poznań w zakresie:
- Koncepcja rozprowadzenia ruchu w obszarze węzłów PST (lokalizacja oznakowania i proponowane treści).
- Inwentaryzacja konstrukcji wsporczych do wykorzystania.
- Projekt konstrukcyjny i architektoniczny poszczególnych grup oznakowania wraz z przykładowymi wizualizacjami oraz paneli informacyjnych na przystankach.
- Szczegółowe projekty lokalizacji oznakowania SIM na poszczególnych węzłach przystankowych PST.
- Szczegółowe projekty graficzne treści dla każdej zaprojektowanej lokalizacji.
- wykonania warstwy GIS (pliki Shapefile) zawierającej informacje o lokalizacji i treści oznakowania objętego projektem i dołączenie jej do bazy danych zlecajacego
- Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i inwestorski.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
- w pracach projektowych należy przestrzegać zasad konstrukcji i grafiki zawartych w opracowaniu nowego Systemu Informacji Miejskiej z roku 2017 i uwzględnić oznakowanie SIM na Rondzie Kaponiera i Dworcu Zachodnim
Przyjmuje się, że oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania.
Załączony wzór umowy zawiera zapisy dotyczące ochrony płatności dla podwykonawców, pod warunkiem akceptacji podwykonawcy przez Zamawiającego
Miejsce i termin składania ofert: 10. Oferty należy złożyć:
W siedzibie Zamawiającego na ulicy Wilczak 17 w Poznaniu (sekretariat/biuro podawcze/adres email oferty@zdm.poznan.pl).
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
11. TERMIN SKŁADANIA ofert
Do dnia 04.07.2024 r. do godz. 8:00
Otwarcie ofert:12. Data, godz. otwarcia ofert Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17, 04.07.2024 roku, godz. 10:00
Termin składania:2024-07-04
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania.
Do trzy miesiące od daty podpisania umowy jednak nie później niż 15 listopada 2024 roku.
Wymagania:6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
8. Warunki uczestnictwa.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
Przy wyborze i ocenie ofert, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie wycenionego przez oferenta kosztorysu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (suma ofert częściowych dla poszczególnych zadań).
Zleceniobiorca wymaga aby oferent posiadał doświadczenie. Do oferty należy dołączyć referencje o wykonaniu podobnych projektów - minimum dwie roboty za kwotę 60 tys. zł netto w ostatnich pięciu latach.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji zadania polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową w kwocie nie niższej niż 100 000,00 zł. Do oferty należy załączyć kopię polisy ubezpieczeniowej. Brak polisy związany będzie z odrzuceniem oferty.
Oferent składając ofertę w postępowaniu akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kary umowne zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,RO Oznakowanie PST, NIE OTWIERAĆ PRZED data / godzina".
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
Kontakt:3. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu osoby do kontaktu.
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Krystian Spychała, telefon 61 64 77 308
13. Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert.
Krystian Spychała.
Numer dokumentu:ZDM-RO.342.26.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: