Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20174770 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-06
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
Organizator:CADEVENT Sp. z o.o
Adres: Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 508 447 560
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15807
Opis:Przygotowanie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przygotowanie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego.
W ramach zleconej usługi zostaną przeprowadzone następujące prace:
-określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego,
-opracowanie założeń do briefu projektowego,
-określenie kierunków projektowych.
W/w prace znajdą odzwierciedlenie w następujących działaniach:
1. Przygotowanie analizy wzorniczej znacząco udoskonalonego produktu
- identyfikacja słabych i mocnych stron w zakresie wzornictwa udoskonalonego produktu, definicja atrybutów dla linii produktu - rozmiary, zastosowane kształty, materiały, podzespoły oraz zastosowane obudowy, komponenty fizyczne i inżynieria informatyczna
- określenie minimalnych parametrów dla znacząco ulepszonego produktu
2. Badanie preferencji klientów:
- badanie preferencji klientów za pomocą metod angażujących (obserwacja zachowania, badanie nawyków użytkowych i pod względem technicznym, badanie preferencji w zakresie planowanych komponentów drukarki 3D, wywiady bezpośrednie z użytkownikami, w tym nt. planowanego do zastosowania oprogramowania)
- kategoryzacja i ocena pozyskanych danych (weryfikacja założeń roboczych, opracowanie kierunków dalszego projektowania, ocena zgodności z modelem biznesowym firmy).
3. Przygotowanie technicznej i technologicznej analizy wykonalności:
- konfrontacja preferencji użytkowych docelowych odbiorców z możliwościami firmy oraz dostępnych rozwiązań, a także cykl doradztwa w zakresie (usługa doradcza) w zakresie:
a) obliczania rozszerzalności materiałowej
b) analizy i testowania komponentów potrzebnych do druku z metalu
c) zachowania trwałości materiałowej metalu po obróbce cieplnej
d) analizy (oraz testowania) składu oraz wytrzymałości materiału metalowego poddawanego obróbce termicznej
4. Usługa doradcza w zakresie doboru komponentów uzupełniających:
- dobór komponentów uzupełniających poprzez usługę doradczą w zakresie
a) doboru materiału do wydruku: filamentu - dopuszcza się modyfikacje materiału do druku, poprzez badanie jego spójności z innymi materiałami podporowymi
b) doboru myjki ultrasonicznej - określ. właściwości fizycznych myjki odpowiedzialnej jest za proces pierwszego oczyszczenia wydruku po wyjęciu z drukarki 3D i przygotowanie do wypalenia w piecu
c) doboru pieca do wypalenia wydrukowanego modelu - konieczne jest uzyskanie danych (doradztwa) w zakresie tzw. krzywej temperaturowej dla danego materiału
Rezultat: kierunek i strategia rozwoju wariantów wzorniczych; założenia do opracowania projektu wzorniczego oraz dokumentacja techniczna do komponentów składających się na projekt wzorniczy / znacząco udoskonalony produkt oraz komponentów uzupełniających.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-16
Termin składania:2020-11-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-11-16
Koniec realizacji
2020-12-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Przygotowanie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-22-0044/19 - Nowy projekt wzorniczy w CADEVENT Sp. z o.o. w celu opracowania innowacyjnej, udoskonalonej drukarki 3D
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzone złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia - potwierdzone złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent zapewni realizację usługi przez zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Usługa profesjonalnego procesu projektowego będzie świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. (poprzez profesjonalnego projektanta należy rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług).
A także oferent zapewni realizację usługi przez zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadającą certyfikat VCC dla autoryzowanego egzaminatora z zakresu druku 3D - certyfikat autoryzowany przez Ministerstwo Edukacji w PL.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Kompletna oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści, niezbędnymi dokumentami wymienionymi w warunkach udziału w postępowaniu.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie:
1. zapewnienia realizacji usługi przez zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant - potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz portfolio z minimum 3 projektami dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług)
2. zapewnienie realizacji usługi przez zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadającą certyfikat VCC dla autoryzowanego egzaminatora z zakresu druku 3D - potwierdzone kopią certyfikatu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-11-06
Data ostatniej zmiany
2020-11-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto w PLN - znaczenie 100%.
Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:
Cpkt = (Cmin/Cr) x 100 pkt
Cpkt - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena netto
Cmin - cena najtańszej złożonej oferty
Cr - cena badanej oferty.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Łukasz Ziółkowski
tel.: +48 508 447 560
e-mail: lukasz.ziolkowski@cadevent.pl
Kod CPV:79411100-9, 79415200-8
Numer dokumentu:2020-9694-15807, 7/2020
Źródło: Internet i własne
2020-11-10 09:26
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.