Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14616364 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku
Organizator:Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie
Adres: Obrazów 121, 27-641 Obrazów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku dla dzieci
ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Obrazów oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Obrazowie w 2018r.
1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego
jednodaniowego posiłku, dla dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Obrazów oraz do
miejsca zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie w 2018 r.
Dostawa posiłków odbywać się będzie od 01.01.2018r. w dni nauki szkolnej do szkół,
natomiast do miejsca zamieszkania podopiecznych OPS również w okresie wakacyjnym
w ilościach podanych poniżej:
Nazwa Szkoły Prognozowana dzienna ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Kleczanowie poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 17 porcji
Punkt Przedszkolny ,,Akademia Przedszkolaka" w Kleczanowie poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 12 porcji
Szkoła Podstawowa w Głazowie poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 12 porcji
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Głazowie poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 3 porcji
Szkoła Podstawowa w Bilczy poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 24 porcji
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bilczy poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 6 porcji
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Obrazowie poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 1 porcji
podopieczni OPS poniedziałek, środa, piątek - drugie danie wtorek, czwartek- zupa w ilości 1 porcji
2. Inne istotne warunki zamówienia:
Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tyg.
zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni
drugie danie z surówką - w tygodniu dla każdego dziecka. Dopuszcza się również na
drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety jednak nie częściej niż raz w tygodniu,
Zamawiający oczekuje, że posiłki będą dostosowane dla dzieci oraz zastrzega
przygotowywania dań z kapustą oraz potraw smażonych,
Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 mi,
Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik
(tj. makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso lub ryba 100 g i surówka 150 g, natomiast nie
dopuszcza się na drugie danie bigosu oraz kiełbasy smażonej,
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym
modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym min. poprzez duży udział
warzyw w każdym posiłku. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe
realizacji zamówienia lub być podstawą odmowy zrealizowania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób objętych
dożywianiem,
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie
wydane posiłki
Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierającą w sobie wszystkie nośniki kosztów
(również transportu) dla okresu wykonania zamówienia,
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie pok. 1
lub listownie/przesyłką na adres Ośrodka Pomocy Społecznej.
Termin składania ofert upływa 27.12.2017 r. o godz.10;00
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi.
Termin składania:2017-12-27
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
01.01.2018 r.--31.12.2018 r.
Wymagania:Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia przez Wykonawcę
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Warunki zapłaty za wykonane zamówienia:
1. Zamawiający pokrywa 100% kosztów posiłków
2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych
wystawionych przez Wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych posiłków
w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.
3. Wartość faktury stanowić będzie ilość posiłków x cena jednostkowa posiłku zawarta
w ofercie (cena brutto tj. z podatkiem VAT)
4. Cena jednostkowa podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.
5. Zamawiający ureguluje należność w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - są wpisani do,JRejestru
Zakładów' podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r., póz. 149 z późn. zm.);
> posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia - Wykonawcy, którzy przedłożą oświadczenie o dysponowaniu
sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, a także osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania
zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Wykonawcy, którzy przedłożą oświadczenie o ich sytuacji ekonomicznej i finansowej,
która pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Niespełnienie któregokolwiek wymogu lub warunku spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego
rozpatrywania.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner
w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Decyzję właściwego terytorialnie Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca
prowadzoną działalność w zakresie przetwarzania żywności.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru-
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (uprawnienie do
występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub status prawny, miejsce
rejestracji oraz siedzibę, itp.-oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (załącznik nr 2).
5. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (załącznik nr 2).
6. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (załącznik nr 2)
7. Proponowany jadłospis na 30 dni z uwzględnieniem wartości kalorycznej posiłku zgodnie
z przedmiotem zamówienia.
8. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę (-y) upoważnioną
(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
9. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczone przez uprawnione osoby lub organy, za zgodność kopii z oryginałem.
Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do zapytania
ofertowego muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą ofertę.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej (- nych) do reprezentowania Wykonawcy.
11. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte i posiadały
kolejno ponumerowane strony z treścią oferty.
Ofertę Wykonawca składa w zamkniętej kopercie oznakowanej wg treści:
Gmina Obrazów
27-641 Obrazów 84
,,Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Obrazów w 2018 r."
Nie otwierać przed 27.12.2017r. godz. 10:00
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
o Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
o Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z powodu braków formalnych tj. złożenia
niekompletnej oferty.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Cena brutto za jeden posiłek (C) - 60%
2. Urozmaicenie jadłospisu (J) - 40 %
Ocena będzie dokonana przez czterech członków komisji przetargowej w oparciu o analizę
załączonego do oferty przykładowego jadłospisu miesięcznego. Oceniona zostanie różnorodność
posiłków i częstotliwość powtarzania się potraw.
Każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 punktów. Oceny poszczególnych
członków Komisji zostaną zsumowane. W kryterium tym oferta Wykonawcy może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną za wszystkie
wymienione kryteria ilością punktów w skali 100 punktowej
Inne informacje
Ogłoszenie o wyborze oferty ukaże się na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrazowie: www.opsobrazow.pl do dnia 29.12.2017 r.(włącznie) Wykonawca, którego oferta
została wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy na
świadczenie usług objętych niniejszą ofertą.
Kontakt:Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie: tel. 15 836 51 50,
email :opsobrazow@poczta.onet.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: