Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18456973 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowywanie i dostarczanie posiłków
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce
Adres: ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax: 56 493 68 18
E-mail:
Opis:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2020 roku w podziale na 2 części

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane z pominięciem procedur, o których stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych1 z uwagi na wartość szacunkową poniżej progu określonego w art. 4 pkt 8 UPZP (poniżej 30.000 euro).
3. Informacja o przedmiocie zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1:
Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół i punktów przedszkolnych oraz dla osób znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2, w Gminie Bartniczka w 2020 roku o szacunkowej liczbie:
a) Szkoła Podstawowa w Radoszkach - 30 posiłków dziennie,
b) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu - budynek w Nowych Świerczynach
- 30 posiłków dziennie,
c) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu - 20 posiłków dziennie,
d) osoby znajdujące się w sytuacjach - 5 posiłków dziennie,
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
Szacunkowa łączna ilość posiłków : 85 posiłków/dzień x 180 dni = 15.300 posiłków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1A do niniejszego zapytania ofertowego.
CZĘŚĆ 2:
Świadczenie usług restauracyjnych - przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla osób uczęszczających do Dziennego Domu Pomocy ,,Wigor" w Grążawach w Gminie Bartniczka w 2020 roku o szacunkowej liczbie: - 30 posiłków dziennie,
Szacunkowa łączna ilość posiłków : 30 posiłków/dzień x 254 dni = 7620 posiłków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1B do niniejszego zapytania ofertowego.

1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 55.32.10.00 - 6 usługi przygotowywania posiłków
CPV 55.52.00.00 - 1 usługi dostarczania posiłków
CPV 55.52.40.00 - 9 usługi dostarczania posiłków do szkół
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3) W ramach oferty należy podać cenę brutto za 1 posiłek, która winna uwzględniać wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10.00.
2) Decyduje data wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty należy dostarczyć na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w sposób jaki nastąpiło wszczęcie niniejszego postępowania.
Termin składania:2019-12-12
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać:
CZĘŚĆ 1:
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (ferii zimowych, wiosennych i letnich oraz innych dni wolnych od nauki w szkole).
CZĘŚĆ 2:
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni robocze.
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert:
- co najmniej jedną usługę o wartości minimum 40.000 zł brutto polegającą na świadczeniu usług restauracyjnych/gastronomicznych w zakresie żywienia zbiorowego (dla części 1),
- co najmniej jedną usługę o wartości minimum 20.000 zł brutto polegającą na świadczeniu usług restauracyjnych/gastronomicznych w zakresie żywienia zbiorowego (dla części 2),
Wykonawca składający ofertę na obie części wykazuje co najmniej jedną usługę o wartości minimum 40.000 zł brutto polegającą na świadczeniu usług restauracyjnych/gastronomicznych w zakresie żywienia zbiorowego.
b) będą dysponowali przez okres realizacji zamówienia osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne do jego realizacji,
c) będą dysponowali przez okres realizacji zamówienia środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
d) nie zalegają z płatnościami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty).
2) Jeden oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
3) Oferty należy składać w języku polskim, w walucie PLN. W przypadku gdy oferta zostanie złożona walucie obcej, zamawiający przeliczy jej wartość w PLN na podstawie średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu składania ofert.
4) Do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa.
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
5) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wskazywać umocowanie do podpisania oferty.
7) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem:
OFERTA na Dożywianie w Gminie Bartniczka w 2020 r. CZĘŚĆ .............*
*należy wpisać część na którą wykonawca składa ofertę
8) Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej ocenie.
8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła Cena 100%.
Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 100 pkt.
Kontakt:osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Kierownik GOPS w Bartniczce - Pani Urszula Krzykalska.
Kod CPV:55.32.10.00 - 6, 55.52.00.00 - 1, 55.52.40.00 - 9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: