Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Przyjmowanie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Organizator:Urząd Miejski w Wadowicach
Adres: Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
E-mail:
Opis:Przyjmowanie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Wadowice przekazanymi do schroniska dla bezdomnych zwierząt
w roku 2018
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Utrzymanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu Gminy Wadowice w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
2. Transport bezdomnych zwierząt do schroniska, środkami do tego celu przystosowanymi;
3. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki zwierzętom przebywającym w schronisku;
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić opiekę weterynaryjną, która obejmie takie usługi jak: leczenie i zabiegi chirurgiczne, kastrację i sterylizację, czipowanie zwierząt, obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie, wykonywane przez lekarza weterynarii, ponadto w przypadku orzeczenia przez lekarza weterynarii takiej konieczności wykonanie eutanazji zwierząt chorych i agresywnych;
5. Wydawanie zwierząt zainteresowanym osobom - adopcje lub przekazywanie dotychczasowym właścicielom;
6. Prowadzenie rejestru przyjmowanych zwierząt;
7. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia;
8. W trakcie transportu zwierząt Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki oraz wykorzystywać urządzenia i środki, które zapewniają bezpieczeństwo zwierząt, a także nie stwarzają cierpienia lub zagrożenia dla ich życia i zdrowia;
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840);
10. Wykonawca przy realizacji usługi zobowiązuje się przestrzegać przepisów w zakresie wymagań sanitarnych i weterynaryjnych;
11. Szacowana ilość bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska w 2018 r. wynosi 25 szt. (12 psów, 5 kotów, 8 kociąt do 8 tyg.)
12. Podana ilość zwierząt jest szacunkowa, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zwierząt w ramach kwoty ustanowionego wynagrodzenia Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 08.01.2018 r.
- pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
- faksem na nr (33)873 18 15;
- w wersji elektronicznej na adres azmija@wadowice.pl.
Termin składania:2018-01-08
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 grudzień 2018 r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług oraz spełnia wymagania weterynaryjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę;
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta;
3. Do oferty należy dołączyć:
-kopię decyzji określonej w rozdz. III ust. 3
-decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia bezdomnych zwierząt.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia.
Uwagi:1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 - 18 -15,
o w wersji elektronicznej na adres: azmija@wadowice.pl.
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: Bożena Grzybowska, tel. (33) 873 18 11 wew. 211 lub e-mail: bgrzybowska@wadowice.pl, Anna Żmija, tel. (33) 873 18 11 wew. 212 lub e-mail: azmija@wadowice.pl.
Numer dokumentu:OŚ.271.39.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: