Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-19
Przedmiot ogłoszenia:Przyłączenie obiektu
Organizator:Enea Operator Sp.z o.o
Adres: Dra E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 052/3742345, Fax 052/3742463
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Przyłączenie obiektu GDDKiA - S5 OUD ZBRACHLIN działka 42/3 GMINA PRUSZCZ.
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia 3.9. Materiały do sporządzenia oferty dostępne są (po uzgodnieniu telefonicznym) w siedzibie Zamawiajacego u osoby wskazanej w pkt. 1.10 Warunków Zamówienia, lub mailem po dostarczeniu przez Wykonawcę oryginału załącznika do WZ nr: 5.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2018-03-27 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. Z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Ulica Dra E. Warmińskiego 8 kancelaria blok A p.23
Kod 85-054
Miasto Bydgoszcz
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2018-03-27 12:00 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator Sp. Z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Ulica Dra E. Warmińskiego 8 kancelaria blok A p.209 Kod pocztowy 85-054 Miasto Bydgoszcz
Termin składania:2018-03-27
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 20.12.2018 - Dokumentacja projektowa 20.03.2019 - Roboty budowlane - calość zadania.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin udzielania zamówień
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z p. 4 i 5 Warunków Zamówienia
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z p.5 Warunków Zamówienia.
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100 % Komisja przetargowa zaproponuje wybór ofert z najniższą ceną.
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy Enea Operator Sp.z o.o
Ulica Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Andrzej Łukowski
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. Z o.o Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Ulica Dra E. Warmińskiego 8
Kod 85-054
Miasto Bydgoszcz
Telefon 052/3742345
Fax 052/3742463
E-mail andrzej.lukowski@enea.pl
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:RPUZ/B/0070/2018/OD/ZZD/DR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: