Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Publiczny dostęp do Internetu
Organizator:Gmina Lubiewo
Adres: ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. tucholski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 3349310, 509 600 023 fax 52 5190214
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Lubiewo
ZAPRASZA do złożenia oferty
Nazwa zamówienia: ,,Publiczny dostęp do Internetu WIFI4EU". Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską
w ramach instrumentu "ŁĄCZYMYEUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie publicznej sieci bezprzewodowego dostępu celem
uruchomienia punktów powszechnego dostępu do Internetu typu ,,hotspot WiFi" o parametrach nie gorszych
niż określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia składa się
z 15 (słownie: piętnastu) zewnętrznych i 8 (słownie: ośmiu) wewnętrznych punktów dostępowych typu
hotspot ulokowanych na/w miejscach publicznych wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z listą
stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej zapytania ofertowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje,
skonfiguruje, przeprowadzi testy oraz uruchomi wszystkie punktu dostępu oraz zapewni gwarancję przez
okres nie mniej niż 3 lata.
1.2. Zadanie należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
zał. Nr 2 do zapytania ofertowego przy uwzględnieniu warunków określonych umową o udzielenie
dotacji nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/030449-041239 z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności
i Sieci, stanowiącą zał. Nr 5 do zapytania ofertowego. Umowa o udzielenie dotacji została podpisana
w dniu 23.07.2019 r.
1.3.Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane
przez Zamawiającego.
1.4. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny,
tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable, licencje, zasilacze niezbędne do ich użytkowania.
1.5. Zamówienie nie obejmuje kosztów aktywnych elementów sieci łączy dosyłowych i zapewnienie zasilania
w energię elektryczną będą dostępne w miejscu podłączenia sieci z publicznymi punktami dostępu do
Internetu (,,hotspoty") i zostaną zapewnione przez Zamawiającego.
1.6. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania
tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić
z bieżącej produkcji, z oficjalnego kanału dystrybucji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do
funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec
uszkodzeniu w czasie dostawy.
1.7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję wystawioną na rzecz Zamawiającego.
1.8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez
wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
1.9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające
jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do
ich pokrycia.
1.10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
1.10.1. są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy
zamawiającego lub
1.10.2. nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub
1.10.3. dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz
parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
1.11. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający
ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny
koszt.
1.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe
wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
1.13. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach
przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej
konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. TERMIN SKŁADANIA ofert:
4.1. Oferty należy składać do dnia 15.09.2020 do godz. 10;00
Termin składania:2020-09-15
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji umowy:
Do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:3. Kryteria oceny ofert:
3.1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu kryterium:
Cena oferty - waga 100%
3.2. Zasady dokonywania oceny:
a. stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
b. oferta, która otrzyma maksymalną łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów,
c. liczba punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
3.3. Liczba punktów w kryterium cena będzie wyliczona wg poniższego wzoru:
Cena oferowana najniższa
A = ---------------------------------- x 100 pkt x 100%
Cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena to 100 pkt.
3.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego
interes publiczny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w już złożonych ofertach.
4.2. Oferta na zadanie pod nazwą:
,,Publiczny dostęp do Internetu WIFI4EU". Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach
instrumentu "ŁĄCZYMYEUROPĘ" (CEF)-WiFi4EU.
Nie otwierać przed dniem 15.09.2020 r. godz. 10:00".
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone napisem ,,ZMIANA" zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.
4.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na
kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
4.5. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019
r. póz. 1010 z późn. zm.) powinny być one oznaczone klauzulą ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA". Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony
w ofercie lub oddzielnie),
4.6. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże
on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
4.7. Stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie
stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4.8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących:
a) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
4.9. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie wykazał, że stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
4.10. Forma złożenia dokumentów - wersja papierowa oferty.
4.11. Oferta jest składana w postępowaniu w oryginale.
4.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
6. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
6.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
6.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) Stosowne oświadczenie wykonawca składa w formularzu oferty.
7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:
7.1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany
przepisów (tylko w przypadku zmniejszenia),
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
o gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
o z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie
o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
o możliwość zmiany towaru na towar o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku, gdy
towar objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych niż
wymagany przez Zamawiającego.
7.2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem
nieważności.
8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
10. Przesłanki odrzucenia oferty:
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz gdy zaoferowane
urządzenia nie spełniają parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w Załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
12. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. póz. 1843 ze zm.).

15. Warunki zapłaty:
15.1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
15.2. Aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi mogło zrealizować bon WiFi4EU otrzymany od Komisji
Europejskiej, musi:
o zarejestrować się w portalu WiFi4EU;
o zostać wyznaczona na portalu przez gminę na jej dostawcę;
o przedstawić w portalu WiFi4EU dane rachunku bankowego, potwierdzone przez Komisję;
o przedłożyć sprawozdanie z instalacji (zgodnie z art. 4 umowy o udzielenie dotacji), które następnie musi
zostać zatwierdzone przez gminę i Komisję na portalu WiFi4EU.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
16.1. Poprawy omyłek rachunkowych,
16.2. Żądania wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert,
16.3. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny.
17. Do oferty należy załączyć:
1) Formularz ofertowy.
2) Karty, dokumentację techniczną ze szczegółową specyfikacją sprzętu na potwierdzenie spełnienia
wymogów technicznych.
Kod CPV:32412110-8, 32344210-1, 32412100-5, 32418000-6, 32420000-3, 32424000-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: