Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22445837 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-17
Przedmiot ogłoszenia:Publikacja ogłoszeń prasowych
Organizator:Urząd Miejski w Koluszkach
Adres: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łódzki wschodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:044 725 67 10, 044 725 67 00, tel. (44) 725-67-53 lub 725-67-54
E-mail:
Opis:na
Publikację ogłoszeń prasowych dla potrzeb
Urzędu Miejskiego w Koluszkach w 2022 roku.
1. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych na łamach dziennika
0 zasięgu regionalnym spełniającym łącznie następujące warunki:
a) charakter opiniotwórczy,
b) nie będący tabloidem,
c) płatny,
d) obejmujący swoim zasięgiem całe województwo łódzkie,
e) ukazujący się w postaci drukowanej,
f) ukazujący się regularnie od poniedziałku do soboty,
g) średnie rozpowszechnianie płatne razem w drugim i trzecim kwartale 2021 r. na
terenie woj, łódzkiego wynosi minimum 7 tyś. egzemplarzy, co potwierdzają dane
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
2. Ogłoszenia prasowe będą publikowane na stronach ogłoszeniowych w kolorystyce
czarno - białej.
3. Szacuje się, że w trakcie obowiązywania umowy zamawiający może zlecić publikację
ogłoszeń prasowych poświęconych m.in. przetargom, komunikatom.
4. Publikacja ogłoszeń odbywać się będzie według bieżących potrzeb zamawiającego,
każdorazowo na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia zawierającego treść
ogłoszenia. Treść ogłoszeń będzie przekazywana za pomocą poczty elektronicznej,
5. Szacowana łączna powierzchnia ogłoszeń nie przekroczy 20.000 cm2
6. Zamawiający zastrzega sobie publikacje ogłoszeń prasowych tylko w wydaniach
wtorkowych.
7. Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb
zamawiającego. Zamawiający będzie zlecał publikację ogłoszeń do wysokości
zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Gminy Koluszki przeznaczonych
na ten cel.
8. Po publikacji wykonawca jest zobowiązany do przesłania zamawiającemu pocztą
elektroniczną (w formacie PDF) strony z gazety z zamieszczonym ogłoszeniem.
9. Cena jednostkowa za 1cm2 ogłoszenia prasowego określona przez wykonawcę
zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy
ut. 11 Listopada 65.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty poprzez przesłanie:
- skanu podpisanej oferty
lub
-oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e - mail:
a.witkowska@koluszki.pl
9. Oferty można składać w terminie do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10;00
Otwarcie ofert:10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 10;15 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112 (I piętro). 11. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2021-12-22
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
Wymagania:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowanie poniżej kwoty 130 000 PLN)
II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji.
III. Opis kryteriów oceny oferty - cena oferty -100 %
inne kryteria oceny - brak
IV. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
2. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku
obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
1 złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby
Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis
poprzedzony dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem. Jeżeli do reprezentowania
wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej
w następujący sposób:
Oferta na:
,,Publikację ogłoszeń prasowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach w 2022
roku"
,,Nie otwierać przed dniem 22.12.2021 r. do godz. 10;15"
V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Informację Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości średniej dziennej
sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych w drugim i trzecim kwartale 2021 r.
na terenie woj. łódzkiego.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4, Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy jeżeli zostało ustanowione bądź do
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
VI. Płatność:
1. Należność zostanie uregulowana ze środków budżetowych Gminy Koluszki.
2. Należność będzie zapłacona w terminie do 21 dni od daty należytego wykonania
przedmiotu zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie niniejszego postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyny.
4. Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
poniedziałek, środa, czwartel. 8.00 -16.00; wtorek: 8.00 - 17.00;
piątel. 8.00 - 15.00
Kontakt:3. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Referat Gospodarki Nieruchomościami
UM Koluszki: tel. (44) 725-67-53 lub 725-67-54.
Numer dokumentu:GIZ.271.255.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: