Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Publikacja ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów
Organizator:PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
Adres: ul. Graniczna1, 05-200 Wołomin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer telefonu 22 7762 121 Fax 22 77 63 358
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Publikacja 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opublikowanie 5 ogłoszeń prasowych, w celu promocji projektu pn. ,,Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020.
KOD CPV - 79970000-4 ogłoszenia prasowe
Każde ogłoszenie prasowe musi zawierać następujące elementy:
1) Nagłówek - znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej znak Unii Europejskiej i Logo Beneficjenta
2) Tytuł projektu - Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin
3) streszczenie najważniejszych faktów, tekst opis zagadnienia z podaniem szczegółów (około 4 tysięcy znaków ) - tekst zostanie przekazany przez Zamawiającego przed każdą publikacją.
4) cel projektu
5) 2 zdjęcia (wym.90 mm /50 mm),
Forma ogłoszenia:
1) wydruk w kolorze,
2) wymiary ogłoszenia 1/2 strony (wym.270 -280mm/180mm-190 +/- 2 %)
Cel zamówienia
Promocja projektu
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opublikowanie 5 ogłoszeń prasowych, w celu promocji projektu pn. ,,Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Termin i miejsce składania ofert - 24.01.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,
Otwarcie ofert:Termin i miejsce otwarcia ofert - 24.01.2020 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.
Termin składania:2020-01-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Wołomin
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca umieści 5 ogłoszeń prasowych w terminie do:
o 28 02.2020
o 30.06.2020
o 31.12.2020
o 30.06.2021
o 30.11.2021
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
minimalna wysokość nakładu 10 000 egzemplarzy
Warunki zmiany umowy
1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści Umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,
2) zmiany terminów określonych w § 2 Umowy,
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT).
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1) zmiany obowiązujących przepisów,
2) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstałe w wyniku:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy,
c) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
W takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Zakazuje się zmiany Umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
6. Dokonanie zmian Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
100% cena
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WOŁOMINIE
Adres
Graniczna 1
05-200 Wołomin
mazowieckie , wołomiński
Numer telefonu
22 7762 121
Fax
22 77 63 358
NIP
1250005499
Tytuł projektu
Budowa i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0101/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Urszula Papiór
Kod CPV:79970000-4
Numer dokumentu:1226433
Źródło: Internet i własne
Załączniki: