Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja 2 - dniowego szkolenia
Organizator:Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
Adres: pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:15 833 34 08
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ŚIB/2017 na realizację 2 - dniowego szkolenia dla pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r. w ramach projektu ,,Świętokrzyski Inkubator Biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 2 - dniowego szkolenia dla 3 pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r. w ramach projektu ,,Świętokrzyski Inkubator Biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 2 - dniowego szkolenia dla 3 pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 2 - dniowego szkolenia dla 3 pracowników Biura Rachunkowego OPiWPR z zakresu zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2018 r.
2. Szkolenie musi poruszać co najmniej następujące zagadnienia:
-Podatkowa grupa kapitałowa - istota zmian, zagrożenia optymalizacji, minimalny kapitał i udział, funkcjonowanie, darowizny, powiązania ze Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
o Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dochód. Strata. Podział dochodów na źródła przychodów. Przychody z zysków kapitałowych. Przychody z innych źródeł. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów, dzień poniesienia kosztu.
o Koszty finansowania dłużnego jako koszty uzyskania przychodów.
o Koszty zakupu usług niematerialnych jako koszty uzyskania przychodów.
o Przychody ze zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług.
o Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. Wierzytelności umorzone. Straty z tytułu zbycia wierzytelności.
o Nowa definicja środków trwałych nisko cennych.
o Podatek dochodowy od własności wybranych środków trwałych.
o Podatek u źródła - zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.
o Split payment (mechanizm podzielonej płatności) - istota mechanizmu, cel wprowadzenia, praktyczne zastosowania i korzyści, wyłączenia sankcji i odpowiedzialności, spilt payment a VAT.
o JPK_VAT w 2018 r. Istota JPK_VAT, mikroprzedsiębiorcy a JPK_VAT, stosowanie, terminy, dane obowiązkowe, ewidencja, zasady prowadzenia rejestru, korekty sprzedaży i zakupów a JPK_VAT, zakupy zwolnione z VAT, zapisy zbiorcze, JPK_VAT a kasa fiskalna, preporcja, preproporcja, sankcje za błędy
o Mechanizm odwrotnego obciążenia - pojęcie i zasady funkcjonowania, dostawa towarów z załącznika 11 do ustawy o VAT, świadczenie usług z załącznika 14 do ustawy o VAT, pojęci podwykonawcy, refakturowanie usług budowlanych, udostępnianie pracowników na budowę, wynajem sprzętu budowlanego, zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem, dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca, zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.
o Należyta staranność w VAT.
Do obowiązków oferenta należy przygotowanie programu szkolenia obejmującego co najmniej powyższe zagadnienia. Oferent może stosować inne (własne) nazewnictwo przy układaniu programu od zastosowanego powyżej oznaczające jednak tożsame zagadnienia prawno - podatkowe.
3. Zapewnienie noclegu w pokojach jednoosobowych w miejscowości gdzie odbywa się szkolenie (preferowany lokal w miejscu szkolenia) dla uczestników szkolenia oraz wyżywienia w postaci co najmniej:
a. Przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, drobne przekąski).
b. Obiad podczas dwóch dni szkoleniowych.
c. Kolacja pierwszego dnia szkolenia.
d. Śniadanie drugiego dnia szkolenia.
4. Szkolenie musi być realizowane w na terenie Polski w miejscowości odległej od Sandomierza nie dalej niż 120 km.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 22-01-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27 - 600 Sandomierz lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Biuro Zamawiającego czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
o pocztą tradycyjną
o mailem (skan z podpisami) na adres w.zych@opiwpr.org.pl
o osobiście w siedzibie Zamawiającego
3. Rozstrzygnięcie postępowania i wybór oferty ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 roku siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć termin rozstrzygnięcia postępowania.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją: ,,ZMIANA/WYCOFANIE".
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
w.zych@opiwpr.org.pl
Termin składania:2018-01-22
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Wszystkie
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie:
o do dnia 28 lutego 2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (badane na podstawie wpisu do CEIDG lub innego rejestru).
Wiedza i doświadczenie
W skład kadry dydaktycznej realizującej szkolenie musi wchodzić min. 50% osób wykonujących zawód doradcy podatkowego (badane na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych).
Dodatkowe warunki
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Lista dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty znajduje się w SIWZ oraz we wzorze formularza oferty.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny ofert:
A. Cena: waga 90%
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
cena najniższa spośród zaoferowanych
C = ---------------------------------------------------- x 90 = liczba punktów w kryterium cena
cena w badanej ofercie C
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
B. Miejsce noclegu w miejscu realizacji szkolenia: waga 10%
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Nocleg dla uczestników zorganizowany w miejscu realizacji szkolenia - 10 pkt.
Nocleg dla uczestników zorganizowany poza miejscem realizacji szkolenia - 0 pkt.
2. Oferent, którego oferta uzyska łączną największą liczbę punktów zostanie wybrany do realizacji Zamówienia.
Wykluczenia
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawianym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
A. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
B. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji.
C. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
D. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ
Adres
pl. Józefa Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
świętokrzyskie , sandomierski
Numer telefonu
158333400
Fax
158333460
NIP
8640007587
Tytuł projektu
Świętokrzyski Inkubator Biznesu
Numer projektu
RPSW.02.01.00-26-0004/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Wojciech Zych - tel. 15 833 34 08 / e-mail: w.zych@opiwpr.org.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
15 833 34 08
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:1081211
Źródło: Internet i własne
Załączniki: