Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19817023 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja robót budowlanych polegających na remoncie
Organizator:Gmina Miejska Iława
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. iławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 649-01 -01, faks 89 649-26-31
E-mail:
Opis:realizacja robót budowlanych polegających na remoncie Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców ,,przedmiotem zamówienia".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Konserwacja i remont pomostu wzdłuż rzeki Iławki - Ul. Narutowicza
odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych -613,22m2
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych metodą
smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy preparatem ochronnym w kolorze "teak" -613,22m2
- wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak"- 9,38 m2 , zakup i montaż dwóch tabliczek zakazu cumowania do brzegu,
2. Konserwacja i remont pomostu z platformą widokową przez rzekę Iławkę - Ul. Narutowicza
Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników)-! 95,13 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"-195,13 m2 Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak"-0,9 m2
3. Konserwacja i remont pomostu typu łezka z poręczami - wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od Ul. Kościuszki
Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników)-195,13 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu preparatem ochronnym w kolorze "teak"-59,40 m2
Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak"- 7,43 m2
4. Konserwacja i remont pomostu dla wędkarzy (bez poręczy) - wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od Ul. Kościuszki
Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, krawężników)-69,75 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu preparatem ochronnym w kolorze "teak"- 69,75 m2
- Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak"- 2,70 m2
- Wykonanie ściany oporowej z betonu zapobiegającej osuwanie się chodnika przy pomoście - 0,5 m3
5. Konserwacja i remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Młynówka
Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, podłużnie, krawężników)- 67,9 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"-67,9 m2 Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak",-0,9 m2
6. Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-l Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorek P-1
Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników-182,69 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak" - 182,69 m2
- Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak"-10,73 m2
- Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia polnego w siatkach stalowych - gabionów, z robotami towarzyszącymi - umocnienie brzegu pod pomostem - 30 m2
7. Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorek P-1 Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorek P-2
Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników-182,69 m2
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak" - 182,69 m2 Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak"-11,59 m2
Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia polnego w siatkach stalowych - gabionów, z robotami towarzyszącymi - umocnienie brzegu pod pomostem - 30 m2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w załączonym Formularzu Rozpoznaniu Cenowego zwanego dalej ,,FRC", wzorze umowy wraz załącznikami. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie załączonego przedmiaru robót, FRC wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest przedmiar robót oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: §VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Iławy Ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 211 (KANCELARA), w terminie do dnia 14.09.2020 r. do godz. 9.00
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godz. jej złożenia.
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Termin składania:2020-09-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia Iława: pomost przez rzekę Iławkę z Ul. Kazimierza Jagiellończyka na Ul. Norberta Barlickiego, pomosty wzdłuż ścieżek pieszo-rowerowych położonych wzdłuż rzeki Iławki, pomosty nad jeziorem Jeziorak.
§IV. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia: do 10.11.2020r.
Wymagania:§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do FRC, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.l)
§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
2. Na ofertę składaia się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do FRC,
2) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w FRC i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w FRC) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oznakowanej w sposób następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu UMK.7021.11.48.2020 na: ,,Konserwacja i remont pomostów w Iławie"-
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 14.09.2020r. godz. 10.00
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków
10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
3) Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
§VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
1. Znak Postępowania: UMK.7021.11.48.2020 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 FRC Zamawiający nie dopuszcza składania ofert mailem lub faksem.
3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer +48 649-26-31 lub na adres e-mail: mfiqurska@umilawa.pl (wskazany w §1 FRC). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia pod adres e-mail: mfiqurska@umilawa.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści FRC wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj 10.09.2020r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemno-ści postępowania i równego traktowania wykonawców.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do FRC , o którym mowa w ust.4.
6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.umilawa.pl
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych FRC a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszego FRC zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano FRC oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.umilawa.pl
9. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są 1) Mariola Figurska - w zakresie przedmiotu zamówienia,
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. W przypadku, gdy złożone oferty będą przekraczać możliwości finansowe przeznaczone na realizację zamówienia, zamawiający może dokonać unieważnienia postępowania lub zaprosić do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.
6. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 6 pkt.2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
4) Jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 6 pkt lit. c) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN) wyliczoną zgodnie z tabelą załącznika nr do FRC. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtowo (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC.
3. W związku z sytuacją określoną w ust.2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z FRC, jak również w FRC nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):
a) robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu materiałów z rozbiórki,
b) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
c) koszty rozbiórki istniejących obiektów,
d) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do składowania materiałów budowlanych),
e) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,
f) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,
g) wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,
4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz.U.2019.2105z późn. zm.).
5. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
6. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
7. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
9. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
10. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
11. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia łych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki w Formularzu Rozpoznania Cenowego Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryteriów:
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena 98%
2 Okres gwarancji 2%
2. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Co
1) cp =-------x98pkt
Cb
Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach Cb - cena oferty badanej
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w formularzu ,,OFERTA" (Załącznik nr 1 do FRC) pkt. 1.
3. Punkty za kryterium Okres gwarancji (waga 2%) - (Og) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz wszystkimi niezbędnymi składowymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 12 miesięcy wg poniższego wzoru:
a) 12 miesięcy gwarancji - 0 punktów,
b) 24 miesiące gwarancji - 2 punkty,
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 formularza ,,OFERTA" (Załącznik nr 1 do FRC) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 formularzu ,,OFERTA" (Załqcznik nr 1 do FRC) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiajqcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 12 miesięcy.
3) Oferta z okresem 24 miesięcy i więcej, gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.
4. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = Cp+Og, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"
Og - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji"
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę
§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:
1) Zamawiający nie stawia żadnych wymogów w tym zakresie. §XII. Pozostałe informacje
1. W związku z tym, iż zamówienie realizowane jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
5. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
8. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w FRC, zostaną odrzucone, a wykonawcy wykluczeni.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie,.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym FRC i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w FRC kryterium wyboru.
12. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: www.bip.umilawa.pl, oraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryterium oceny ofert opisanych w FRC
13. Warunki zmiany umowy zostały określone w §8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do FRC
Kod CPV:45453000-7
Numer dokumentu:UMK.7021.11.48.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: