Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26596918 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja szkolenia
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach
Adres: ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubelski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 517 32 40 wew. 11
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację szkolenia pt. ,,prawo jazdy kat D (po kat. C) , kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca do kat D z egzaminami
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości zorganizowania usługi szkoleniowej dla 1 osoby . ,,prawo jazdy kat D (po kat C), kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca do kat D z egzaminami'
Liczba godzin szkolenia: 90 godzin zegarowych zajęć. Przerwy nie mogą być wliczane do łącznej liczby godzin zegarowych szkolenia. Sugerowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2024 r. .
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie odpowiedzi w formie skanu (PDF) na adres: urzad@puplublin.pl do dnia 02.02.2024 r. do godz. 14:00
Termin składania:2024-02-02
Wymagania:W tytule wiadomości proszę o dopisanie inicjałów pracownika (MP) oraz informacji , że dotyczy Filii Bełżyce. Nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za brak zainteresowania organizacją szkolenia.
Zapytanie ofertowe nie stanowi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. póz. 1605); złożenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie jest równoznaczne z zaproszeniem do realizacji szkolenia.
Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych ustala się kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie.:
1. Koszty szkolenia i liczba godzin zegarowych
2. Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje
identyfikowanego na rynku pracy
3. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia (dotyczy kadry podstawowej i rezerwowej)
4. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z
uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
5. Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową (w załączeniu )
W koszcie szkolenia powinny być ujęte:
- materiały szkoleniowe (w tym przekazane na własność uczestnikowi szkolenia)
-egzaminy wewnętrzne, jak i zewnętrzne państwowe
- pozostałe koszty zwiane z organizacją szkolenia ( należy wymienić jakie)
Czas trwania zajęć powinien być wyrażony w godzinach zegarowych.
Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana zarezerwować, ale nie wliczać do specyfiki
kosztów szkolenia kosztu ubezpieczenia NNW za okres trwania szkolenia. Uczestnik
szkolenia zostanie objęty ubezpieczeniem NNW, jeśli w trakcie trwania kursu podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową, działalność gospodarczą i zamierza kontynuować szkolenie; lub w okresie szkolenia osoba bezrobotna będzie pobierała zasiłek dla bezrobotnych (od zasiłku dla bezrobotnych nie ma odprowadzanej składki wypadkowej). Ubezpieczenie NNW następuję na pisemny wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach.
W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem w/w szkolenia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do przeprowadzenia szkolenia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia prosimy o elektroniczne przesyłanie informacji dotyczących organizacji szkolenia wraz z załącznikami (o których mowa w pkt. 5). Według załączonego formularza uwzględniającego określone kryteria.
Instytucja, która spełnia wszystkie wymagane kryteria oraz otrzyma najwyższą sumę punktów w kryteriach wymienionych w póz. 1 i 5 zostanie poproszona o złożenie kompletnej oferty szkoleniowej zgodnie z wymaganiami PUP Lublin.
O wyborze instytucji szkoleniowej zostaną poinformowane (w formie e-mail) instytucje, które odpowiedziały na zapytanie cenowe, po zawarciu umowy z wybraną instytucją.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bądź odstąpienia od zawarcia umowy, bez roszczeń finansowych ze strony instytucji szkoleniowych w razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności dotyczących organizacji szkolenia.
Kontakt:Pracownik do kontaktu -Małgorzata Pietrzak Tel. 81-517-32-40 wew. 11
Numer dokumentu:13/BE/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: