Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja usług leśnych
Organizator:Nadleśnictwo Bydgoszcz Nadleśnictwo Bydgoszcz
Adres: ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-52) 381 73 83, tel. (0-52) 381 73 94
E-mail:
Opis:Nadleśnictwo Bydgoszcz zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Realizacja usług leśnych na terenie leśnictwa Nadkanale w roku 2019.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług leśnych zgodnie z opisem zawartym w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
Podczas realizacji usług leśnych w niniejszym zamówieniu obowiązują zasady przyjęte w przetargu nieograniczonym dla realizacji usług leśnych w roku 2019 w całym Nadleśnictwie. W związku z powyższym obowiązuje opis technologii wykonawstwa prac przyjęty na etapie przygotowywania ww. przetargu.
Specyfikacja:4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Nadleśnictwo Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota.
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Przemysław Jurek, tel. (0-52) 381 73 83 przemyslaw.jurek@torun.lasy.gov.pl Hubert Jachimowski, tel. (0-52) 381 73 94 hubert.jachimowski@torun.lasy.gov.pl
Dodatkowe Informacje można uzyskać również pisząc na adres poczty elektronicznej bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem faksu nr (52) 381 73 96.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 11 października 2019 r. roku do godziny 10:00 w Nadleśnictwie Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota, pokój nr 8. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego oraz Wykonawcy z dopiskiem ,,Oferta na usługi leśne - nie otwierać do 11 października 2019 r. do godz. 10:30".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 11 października 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Nadleśnictwie Bydgoszcz, ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota, pokój nr 5.
Termin składania:2019-10-11
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.
Wymagania:5. Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 %
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przedstawić na pobranym od Zamawiającego formularzu. Formularz musi zawierać minimum:
- Nazwę i adres składającego ofertę,
- Cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
- Zgodę na warunki rękojmi, warunki płatności oraz termin ważności oferty zaproponowane przez Nadleśnictwo,
ZAPYTANIE OFERTOWE NIE PODLEGA RYGOROM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY
Numer dokumentu:S.270.7.42.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: