Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja zajęć dydaktycznych
Organizator:Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48122952828
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi: realizacja zajęć dydaktycznych
z tematu: Krystalizacja stopów dla specjalnych zastosowań. Zakup usługi jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w związku z realizacją Projektu ,,nr WND- POWR.
03.02.00-00-IO43/16 Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z
zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Studia
doktoranckie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
? Przygotowanie zajęć dydaktycznych w języku wykładowym angielskim z
tematu: Krystalizacja stopów dla specjalnych zastosowań w liczbie 15 godzin
dydaktycznych uwzględniając wytyczne znajdujące się w programie
Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk
o materiałach z wykładowym językiem angielskim (program dostępny pod
adresem http://www.imim.pl/studium-doktoranckie-imim-pan-uj/powerinterdyscyplinarne-
studia-doktoranckie/informacje) i udostepnienie
studentom materiałów do wykładów (np. slajdów)
? Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i pisemnego egzaminu z zakresu
realizowanych zajęć w języku angielskim w siedzibie IMIM PAN w terminie
od 9.11.2018 do 28. 02. 2019 r.
Wymagane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w
podobnej tematyce (w ramach studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych)
potwierdzone w postaci oświadczenia oferenta.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
m.faryna@imim.pl, lub faksem na nr : +48 12 295 28 04 najpóźniej do dnia 6.11.2018
roku do godziny 15:00.
Otwarcie ofert:5. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 6.11.2018 r., a do Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie wysłane zamówienie, zgodnie z przygotowaną ofertą.
Termin składania:2018-11-06
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2019 r.
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
1. posiadać datę sporządzenia;
2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP;
3. określać całkowitą cenę brutto towaru/usługi łącznie z kosztami transportu,
ewentualnymi kosztami dodatkowymi, opłatami celnymi i innymi kosztami
związanymi bezpośrednio z przedmiotem zapytania ofertowego.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Marek Faryna pod numerem telefonu: +48122952828 oraz
pod adresem email: m.faryna@imim.pl
Numer dokumentu:ZO 2/44/2018/Projekt ,,Power"
Źródło: Internet i własne
Załączniki: