Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-18
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja zajęć fotograficznych
Organizator:FUNDACJA OTWARTE SERCE
Adres: Spokojna 9, Warszawska 50, 05-270 Marki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:799-073-723
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie numer 03/09/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opis: przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć fotograficznych w projekcie pt. ,,Inwestycja w młodych - inwestycja w przyszłość". Projekt zakłada objęcie zajęciami 45 osób wieku 12-19 lat, wychowanków Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego ,,Otwarte Serce". Zajęcia prowadzone będą w Młodzieżowym Klubie Socjoterapeutycznym ,,Otwarte Serce", mieszczącym się w Markach (05-270), przy ul. Spokojnej 9. Zajęcia realizowane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-19.00.
Cel zamówienia
Cel zamówienia: zapytanie nr 03/09/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy do prowadzenia zajęć fotograficznych w ramach projektu ,,Inwestycja w młodych - inwestycja w przyszłość", realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Opis: przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć fotograficznych w projekcie pt. ,,Inwestycja w młodych - inwestycja w przyszłość". Projekt zakłada objęcie zajęciami 45 osób wieku 12-19 lat, wychowanków Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego ,,Otwarte Serce". Zajęcia prowadzone będą w Młodzieżowym Klubie Socjoterapeutycznym ,,Otwarte Serce", mieszczącym się w Markach (05-270), przy ul. Spokojnej 9. Zajęcia realizowane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-19.00.
1. Standard:
a) Udział 32 osób, wychowanków Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego ,,Otwarte Serce", wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Uczestnicy zajęć to osoby w wieku powyżej 12. roku życia. Zajęcia prowadzone z 4 grupami, liczebność grupy maksymalnie 8 osób, prowadzenie 1 instruktor, średni wymiar godzinowy zajęć fotograficznych dla 1 grupy w ujęciu tygodniowym to 4 godziny zegarowe tygodniowo oraz w ujęciu miesięcznym 16 godzin zegarowych. Z zastrzeżeniem możliwości zmiany wymiaru godzin przypadającego na grupę celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
b) Cel zajęć: rozwój kompetencji kluczowych, w tym świadomości i ekspresji kulturowej, kreatywności, świadomości dziedzictwa kulturowego Europy, otwartości i szacunku dla odmiennych kultur.
c) Zajęcia prowadzone wg. autorskiego programu dostosowanego do potrzeb, możliwości, predyspozycji Uczestników projektu. Ramowy program zajęć obejmuje: budowę aparatu, tryby fotografowania, światło i jego zastosowanie, kompozycję, fakturę i formę, cienie w fotografii, fotografię dokumentalną, abstrakcja w fotografii, portrety, fotografia produktowa, obróbka komputer zdjęć, przygotowanie do wywołania, przygotowanie wystawy.
d) Metody pracy na zajęciach: wykład, prezentacja, praca własna, praca projektem, praca w podgrupach, dyskusje.
e) Wymiar godzinowy: łącznie 146 godzin zegarowych, z czego 10 godzin zegarowych w październiku 2019 r., 68 godzin zegarowych w listopadzie 2019 r., 68 godzin zegarowych w grudniu 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 26-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę składającą się z formularza ofertowego (załączniki nr 1) wraz z udokumentowanym ww. doświadczeniem oraz wykształceniem (załączniki nr 2, nr 3) oraz oświadczeniami (załączniki nr 4, nr 5), należy składać do dnia 26.09.2019 r., godz. 19:00:00, na adres e-mailowy: fundacja@otwarteserce.pl (w tytule maila proszę podać numer zapytania ofertowego) lub osobiście w Młodzieżowym Klubie Socjoterapeutycznym ,,Otwarte Serce", ul. Spokojna 9, Marki (oferty składane w zamkniętej kopercie, zawierającej imię i nazwisko/nazwę Oferenta oraz numer zapytania ofertowego).
O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2019-09-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Marki
Harmonogram realizacji zamówienia
Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 2019-12-31.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Potencjał techniczny
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Dodatkowe warunki
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Zamówienia uzupełniające
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a) Cena brutto: 60%, 60 pkt
b) Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy/instruktora w placówce wsparcia dziennego typu specjalistycznego, z osobami wieku 12-19 lat zagrożonymi i/lub wykluczonymi społecznie, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć fotograficznych: 30%, 30 pkt
c) Prowadzenie akcji społecznych lub wystaw fotograficznych z udziałem młodzieży: 10%, 10 pkt
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Cena, podana w kwocie brutto, podana cyfrowo i słownie.
Cena może być tylko jedna.
Podana cena stanowi kwotę za prowadzenie 1 godziny zegarowej prowadzenia zajęć fotograficznych.
Cena obejmować będzie wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć fotograficznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny wyrażonej w ofercie, w przypadku gdy zaproponowana cena przewyższa cenę za realizację 1 godziny zajęć przewidzianą przez Zamawiającego na zajęciach fotograficznych.
Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof)
x 60 punktów, gdzie Cmin - najniższa cena spośród ofert, a Cof - cena podana w ofercie.
b) Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy/instruktora w placówce wsparcia dziennego typu specjalistycznego, z osobami wieku 12-19 lat zagrożonymi i/lub wykluczonymi społecznie, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć fotograficznych
Punkty za kryterium ,,Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy/instruktora w placówce wsparcia dziennego typu specjalistycznego, z osobami wieku 12-19 lat zagrożonymi i/lub wykluczonymi społecznie, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć fotograficznych" zostaną obliczone na podstawie stażu prowadzenia zajęć fotograficznych w placówce wsparcia dziennego typu specjalistycznego, przy czym liczone będą punkty za staż pracy od wymaganego minimum (2 lata). Zamawiający przyzna 15 punktów za każdy rok doświadczenia przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 30 (staż 3 lata i więcej):
15 punktów - 2 lata pracy, doświadczenia w prowadzeniu zajęć fotograficznych w placówce wsparcia dziennego typu specjalistycznego, z osobami w wieku 12-19 lat zagrożonymi i/lub wykluczonymi społecznie;
30 punktów - 3 lata i więcej, doświadczenia w prowadzeniu zajęć fotograficznych w placówce wsparcia dziennego typu specjalistycznego, z osobami w wieku 12-19 lat zagrożonymi i/lub wykluczonymi społecznie.
c) Prowadzenie akcji społecznych lub wystaw fotograficznych z udziałem młodzieży
Punkty za kryterium ,,Prowadzenie akcji społecznych lub wystaw fotograficznych z udziałem młodzieży" zostaną obliczone na podstawie liczby prowadzonych akcji społecznych/wystaw z udziałem młodzieży. Zamawiający przyzna 5 pkt za każde 2 akcje społeczne/wystawy przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 10 (4 akcje społeczne/wystawy):
5 punktów - prowadzenie 2 akcji społecznej lub wystaw fotograficznych z udziałem młodzieży;
10 punktów - prowadzenie 4 i więcej akcji społecznych lub wystaw fotograficznych z udziałem młodzieży.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Wykluczenia
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA OTWARTE SERCE
Adres
Warszawska 50
05-270 Marki
mazowieckie , wołomiński
Numer telefonu
799073723
Fax
0
NIP
1251518344
Tytuł projektu
Inwestycja w młodych - inwestycja w przyszłość
Numer projektu
RPMA.09.02.01-14-4210/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Perzanowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
799-073-723
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:1206999, 03/09/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: