Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja zajęć teatralno-muzycznych
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie
Adres: ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38
Opis:realizacja zajęć teatralno-muzycznych
dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Bodzechowie ul. Opatowska 13
Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
Wymiar godzinowy usługi: 120 godzin - 2 godz. tygodniowo w godz. 12.00-14.00 w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami (złożoną w jednym egzemplarzu sporządzoną w języku polskim) należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie usług w postaci zajęć teatralno-muzycznych pn. Zadania w ramach ,, Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020". Edycja 2020.
? Termin składania do dnia 2 grudnia 2019r. do godz.15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. pok. Nr 6
Termin składania:2019-12-02
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji od stycznia do grudnia 2020 r.
Wymagania:Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Niezbędne wymagania do realizacji zadań na w/w stanowisku:
? wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub plastycznej, edukacja medialna i kulturalna, animacja lub pokrewna
? wykonawca powinien posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych lub muzycznych.
2. Zakres obowiązków wykonawcy:
? opracowanie harmonogramu zajęć i uzgodnienia go z Kierownikiem Klubu oraz prowadzenie
? dziennika zajęć.
? opracowanie programu i tematyki zajęć i przedłożenia go Kierownikowi Klubu.
? wykorzystaniu w realizacji zajęć aktywnych metod nauczania motywujących seniorów do czynnego udziału w zajęciach.
3. Inne wymagania:
? łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
? umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena oferty- kryterium ceny 100% po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
i złożenia kompletu dokumentów.
2. Informacje dotyczące ceny zgodnie z załącznikiem 1.
? wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową netto za 1 godzinę usług
zawierającą wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń
Wykonawcy z Zamawiającym.
? wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
? cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
? podana cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres objęty umową pracy na rzecz Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:
? wypełniony ,,Formularz oferty" stanowiący załącznik nr. 1 do rozeznania cenowego,
? życiorys zawodowy (CV), dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie
? wskazane w rozeznaniu cenowym.
4. Dodatkowe warunki
? w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowie
w celu
? właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian
? w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu realizacji umowy,
b. terminów płatności.
5. Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne
z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza planowany budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający rozważa możliwość podpisania umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej dokumentacji. Zamawiający może również sprawdzać -w celu monitorowania- działania określone
w umowie z Wykonawcą.
5. Zamawiający podkreśla, że w/w zapytanie stanowi jedynie zapytanie o ceny rynkowe na realizację zajęć teatralno-muzycznych. Realizacja przedmiotu usług przewidziana jest na 2020 r.
? oferty i dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone przez Wykonawcę.
? dokumenty załączone do oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
? wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o następującej treści:" Wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
? informacja o wyniku postępowania Oferenta będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie
Numer dokumentu:GOPS.26.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: